Poème-France.com

Poeme : Prince De Mes RêvesPrince De Mes Rêves

Plus amère qu’au cœur du lac le plus profond
Comme enlevée par un dragon aux cris enflammés
Je guette sans cesse à l’horizon
Le prince qui voudra bien m’aimer.
Puis tu m’es apparu,
Chevalier jacky, du comté du bonheur,
Ton beau visage tendu,
Donna à mes jours si vides une douce saveur.
Viens, mon amour, près de moi,
Et tes cheveux blonds flotteront dans l’air,
Et tes yeux bleus brillant de mille éclats,
Viendront cueillir cette rose, cette rose solitaire.
Me laisseras-tu enfermée dans ma tour ?
Ou sauras-tu me trouver parmi 17 000 hectares,
Et faire de ma vie un merveilleux rêve pour toujours,
Faisant flotter au vent un bleu étendard ?

Elise
Lilidu71

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

plysz- amεʁə ko kœʁ dy lak lə plys pʁɔfɔ̃
kɔmə ɑ̃ləve paʁ œ̃ dʁaɡɔ̃ o kʁiz- ɑ̃flame
ʒə ɡεtə sɑ̃ sεsə a lɔʁizɔ̃
lə pʁɛ̃sə ki vudʁa bjɛ̃ mεme.
pɥi ty mε apaʁy,
ʃəvalje ʒaki, dy kɔmte dy bɔnœʁ,
tɔ̃ bo vizaʒə tɑ̃dy,
dɔna a mε ʒuʁ si vidəz- ynə dusə savœʁ.
vjɛ̃, mɔ̃n- amuʁ, pʁε də mwa,
e tε ʃəvø blɔ̃ flɔtəʁɔ̃ dɑ̃ lεʁ,
e tεz- iø bløs bʁijɑ̃ də milə ekla,
vjɛ̃dʁɔ̃ kœjiʁ sεtə ʁozə, sεtə ʁozə sɔlitεʁə.
mə lεsəʁa ty ɑ̃fεʁme dɑ̃ ma tuʁ ?
u soʁa ty mə tʁuve paʁmi di- sεt milə εktaʁə,
e fεʁə də ma vi œ̃ mεʁvεjø ʁεvə puʁ tuʒuʁ,
fəzɑ̃ flɔte o vɑ̃ œ̃ blø etɑ̃daʁ ?

əlizə