Poème-France.com

Poeme : PapaPapa

Je ne sais pas ce que je ferais sans toi
Mais sache le, je t’aime papa.
Je ne pensais pas que ça t’affecterait
Mais j’ai découvert que tu voulais partager mes secrets
Tu veux savoir la raison d’un sourir
Ou la personne qui me fait souffrir
Tu contes beaucoup pour moi
Tu sais être la quand j’ai besoin de toi.
Tu ne veux que mon bonheur
Et me remonte le moral quand je pleure.
Tu voulais connaitre mes histoires
Et moi je te mettait a l’écart.
Je te demande pardon
Et te remercie
Pour moi tu sais ce qui est bon
Et tu me préfères quand je sourie.
Je ne te le dit pas souvent
Mais je le pense tout le temps
Merci d’être la pour moi
Je t’aime Papa
Lilou

PostScriptum

ba j’ai fais ce poème pour mon père


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒə nə sε pa sə kə ʒə fəʁε sɑ̃ twa
mε saʃə lə, ʒə tεmə papa.
ʒə nə pɑ̃sε pa kə sa tafεktəʁε
mε ʒε dekuvεʁ kə ty vulε paʁtaʒe mε sεkʁε
ty vø savwaʁ la ʁεzɔ̃ dœ̃ suʁiʁ
u la pεʁsɔnə ki mə fε sufʁiʁ
ty kɔ̃tə boku puʁ mwa
ty sεz- εtʁə la kɑ̃ ʒε bəzwɛ̃ də twa.
ty nə vø kə mɔ̃ bɔnœʁ
e mə ʁəmɔ̃tə lə mɔʁal kɑ̃ ʒə plœʁə.
ty vulε kɔnεtʁə mεz- istwaʁə
e mwa ʒə tə mεtε a lekaʁ.
ʒə tə dəmɑ̃də paʁdɔ̃
e tə ʁəmεʁsi
puʁ mwa ty sε sə ki ε bɔ̃
e ty mə pʁefεʁə kɑ̃ ʒə suʁi.
ʒə nə tə lə di pa suvɑ̃
mε ʒə lə pɑ̃sə tu lə tɑ̃
mεʁsi dεtʁə la puʁ mwa
ʒə tεmə papa