Poème-France.com

Poeme : Ma Vie Avec ToiMa Vie Avec Toi

Je suis trés attachée à toi
Mon bébé à moi
Tu es mon obsession
Et ma seule vision
Des choses qui nous unit
Tu es ma vie

Entre nous deux
Quelque chose est naît
Ainsi es-tu heureux ?
Maintenant que je t’ai trouvé
Je ne veux plus jamais te quitter
Car tu as su m’aider

Pour moi, tu es un ange si mimi
Et qui à de l’importance dans ma vie
Tes paroles sont-elles sincères ?
Du moins, c’est ce que j’espère
J’ai appris à avoir confiance en toi
Et prendre de l’assurance grâce à toi

Mon attitude à changé
Je tenais à te remercier
Sans toi, je ne sais pas où je serais
En ce moment même, certainement dans l’obscurité
Mon histoire est maintenant liée
Avec mon bien-aimé
Mais j’ai encore bien à apprendre

Et toi, es-tu là pour me comprendre ?
Tout est si dur à entreprendre
(F) Lilou (F)

PostScriptum

je t’aime mon amour et pour toujours ! ! ! ! ! ! ! !


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒə sɥi tʁez- ataʃe a twa
mɔ̃ bebe a mwa
ty ε mɔ̃n- ɔpsesjɔ̃
e ma sələ vizjɔ̃
dε ʃozə ki nuz- yni
ty ε ma vi

ɑ̃tʁə nu dø
kεlkə ʃozə ε nε
ɛ̃si ε ty œʁø ?
mɛ̃tənɑ̃ kə ʒə tε tʁuve
ʒə nə vø plys ʒamε tə kite
kaʁ ty a sy mεde

puʁ mwa, ty ε œ̃n- ɑ̃ʒə si mimi
e ki a də lɛ̃pɔʁtɑ̃sə dɑ̃ ma vi
tε paʁɔlə sɔ̃ tεllə sɛ̃sεʁə ?
dy mwɛ̃, sε sə kə ʒεspεʁə
ʒε apʁiz- a avwaʁ kɔ̃fjɑ̃sə ɑ̃ twa
e pʁɑ̃dʁə də lasyʁɑ̃sə ɡʁasə a twa

mɔ̃n- atitydə a ʃɑ̃ʒe
ʒə tənεz- a tə ʁəmεʁsje
sɑ̃ twa, ʒə nə sε pa u ʒə səʁε
ɑ̃ sə mɔmɑ̃ mεmə, sεʁtεnəmɑ̃ dɑ̃ lɔpskyʁite
mɔ̃n- istwaʁə ε mɛ̃tənɑ̃ lje
avεk mɔ̃ bjɛ̃ εme
mε ʒε ɑ̃kɔʁə bjɛ̃ a apʁɑ̃dʁə

e twa, ε ty la puʁ mə kɔ̃pʁɑ̃dʁə ?
tut- ε si dyʁ a ɑ̃tʁəpʁɑ̃dʁə