Poème-France.com

Poeme : Mon Bébé Je T’AimeMon Bébé Je T’Aime

En ce jour,
Du vendredi 17 Juin
Je voulais te dire mon amour
Que je te souhaites tout pleins
De moments merveilleux
Car comme tu le sais
Ce moment est sacré
Je voulais juste te souhaiter
Un joyeux anniversaire !
Avec beaucoup de bonheur
Donc voici tes cadeaux
Ils sont pour le plus beau
Certe je ne suis pas toujours là
Mais je fais mon possible pour être avec toi
Mon petit ange qui veille sur moi
J’aimerais que tu sois toujours là
J’aime tes câlins et tes poutout
C’est pour cela que je te fais d’énormes bisous
Ce joli poème est pour l’homme de ma vie
C’est à lui que je le dédit !

Je t’aime Romain
(F) Lilou (F)

PostScriptum

je t’aime


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ɑ̃ sə ʒuʁ,
dy vɑ̃dʁədi di- sεt ʒɥɛ̃
ʒə vulε tə diʁə mɔ̃n- amuʁ
kə ʒə tə suεtə tu plɛ̃
də mɔmɑ̃ mεʁvεjø
kaʁ kɔmə ty lə sε
sə mɔmɑ̃ ε sakʁe
ʒə vulε ʒystə tə suεte
œ̃ ʒwajøz- anivεʁsεʁə !
avεk boku də bɔnœʁ
dɔ̃k vwasi tε kado
il sɔ̃ puʁ lə plys bo
sεʁtə ʒə nə sɥi pa tuʒuʁ la
mε ʒə fε mɔ̃ pɔsiblə puʁ εtʁə avεk twa
mɔ̃ pəti ɑ̃ʒə ki vεjə syʁ mwa
ʒεməʁε kə ty swa tuʒuʁ la
ʒεmə tε kalɛ̃z- e tε putu
sε puʁ səla kə ʒə tə fε denɔʁmə- bizus
sə ʒɔli pɔεmə ε puʁ lɔmə də ma vi
sεt- a lɥi kə ʒə lə dedi !

ʒə tεmə ʁɔmɛ̃