Poème-France.com

Poeme : Ma Fleur D’AmourMa Fleur D’Amour

Soleil de mes jours
Lune de mes nuits
Ma fleur d’amour
Rêne de ma vie

Oeil de mon âme
Hotel de mes pensées
Source de ma flame
Voix qui me fait danser

Ressent ma douleur
Lis mes poemes
Mets ta main sur mon cœur
Et tu saurras combien je t’aime

Regardes mes yeux
Ecoute ma voix
Mes priéres a dieu
De te laisser a moi

Nuage de ma pluie
Sujet de mes poemes
Mon cœur t’as choisie
Tu es la seule que j’aime
Lilsaint

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

sɔlεj də mε ʒuʁ
lynə də mε nɥi
ma flœʁ damuʁ
ʁεnə də ma vi

ɔεj də mɔ̃n- amə
ɔtεl də mε pɑ̃se
suʁsə də ma flamə
vwa ki mə fε dɑ̃se

ʁəse ma dulœʁ
li mε poəmə
mεt ta mɛ̃ syʁ mɔ̃ kœʁ
e ty soʁa kɔ̃bjɛ̃ ʒə tεmə

ʁəɡaʁdə- mεz- iø
əkutə ma vwa
mε pʁjeʁəz- a djø
də tə lεse a mwa

nɥaʒə də ma plɥi
syʒε də mε poəmə
mɔ̃ kœʁ ta ʃwazi
ty ε la sələ kə ʒεmə