Poème-France.com

Poeme : Envie De T’AimerEnvie De T’Aimer

Lointainnes étoiles puis je faire un voeux ?
Faites de nous deux amoureux
Qui ménent leur vie heureux
Par tout les dieux
Par tout l’univers
Regardez moi ses yeux !
Ne sont ils pas super !
Qui a dit que personne n’est parfait
Regrettera ce qu’il a fait
A te voir il changera d’avis
Je te le jure sur ma vie
Oh ! dieu tout puissant quand tu ris !
Pour un sourire c’est plus que joli

Je t’aime et je le dirai tant que je le peux
Je t’ecrirai autant de poemes que tu veux
Je chasserai les larmes de tes yeux
Je t’aime, je t’aime et je t’aime
Par tous mes poemes
Par toutes les etoiles
Je metterai les voiles
Pour naviguer dans ton cœur
Et chercher le bonheur
Cette gaieté perdue a jamais
Me reviendra sans se blamer

Quand je touche tes mains
Je suis le geni et tu es aladdin
Confie moi tes voeux
Demandes moi tout ce que tu veux
J’exocerai avec plaisir
Rien qu’a voir ton sourire
J’ai envie de t’aimer
T’aimer et t’adorer a jamais
Lilsaint

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

lwɛ̃tɛ̃nəz- etwalə pɥi ʒə fεʁə œ̃ vø ?
fεtə də nu døz- amuʁø
ki menɑ̃ lœʁ vi œʁø
paʁ tu lε djø
paʁ tu lynive
ʁəɡaʁde mwa sεz- iø !
nə sɔ̃t- il pa sype !
ki a di kə pεʁsɔnə nε paʁfε
ʁəɡʁεtəʁa sə kil a fε
a tə vwaʁ il ʃɑ̃ʒəʁa davi
ʒə tə lə ʒyʁə syʁ ma vi
ɔ ! djø tu pɥisɑ̃ kɑ̃ ty ʁis !
puʁ œ̃ suʁiʁə sε plys kə ʒɔli

ʒə tεmə e ʒə lə diʁε tɑ̃ kə ʒə lə pø
ʒə tεkʁiʁε otɑ̃ də poəmə kə ty vø
ʒə ʃasəʁε lε laʁmə- də tεz- iø
ʒə tεmə, ʒə tεmə e ʒə tεmə
paʁ tus mε poəmə
paʁ tutə lεz- ətwalə
ʒə mεtəʁε lε vwalə
puʁ naviɡe dɑ̃ tɔ̃ kœʁ
e ʃεʁʃe lə bɔnœʁ
sεtə ɡεəte pεʁdɥ a ʒamε
mə ʁəvjɛ̃dʁa sɑ̃ sə blame

kɑ̃ ʒə tuʃə tε mɛ̃
ʒə sɥi lə ʒəni e ty ε aladɛ̃
kɔ̃fi mwa tε vø
dəmɑ̃də mwa tu sə kə ty vø
ʒεɡzɔsəʁε avεk plεziʁ
ʁjɛ̃ ka vwaʁ tɔ̃ suʁiʁə
ʒε ɑ̃vi də tεme
tεme e tadɔʁe a ʒamε