Poème-France.com

Poeme : Pourquoi A Tu Fais Sa ? ? ?Pourquoi A Tu Fais Sa ? ? ?

Je suis une petite perle parmis tant d’autres,
Pourquoi moi, pourquoi m’a tu choisi,
Si jamais tu lit cela,
Tu saura et peut etre tu comprendra
Tout le mal que tu m’a fait,
Tu as detrui, cacher ma vie,
Et je t’en veu a mort et cela durera toute ma vie,

Tu m’a salie,
Tu as poser tes mains sur moi,
Tu as abuser de moi,
Et sa jamais je ne te le pardonnerai.
Comment peut on pardonner sa ? ? ? ? ?
Tu m’as pouri la vie,
J’etais heureuse avan de te rancontrer
Pourquoi as tu fait cela ? ? ? ?
Je te croyais gentil,
Mais les apparences sont trompeuses.

Depuis cette année la,
L’année de mes 9 ans,
Je vis un cauchemard, un calvaire,
Mais toi tu t’en fou,
Tu n’as eu aucun scupule a me violer,
Et sa t’a fait plaisir et tu ne regrette absolument rien,
Je le vois dans tes yeux,
Je te hai,
Toi le salaud qui m’a violer, qui m’a detruite.

Detresse d’une adolescente differente des autres, qui vit dans la crainte et qui n’a plus aucune confiance en les adultes.
Lily *******

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒə sɥiz- ynə pətitə pεʁlə paʁmi tɑ̃ dotʁə,
puʁkwa mwa, puʁkwa ma ty ʃwazi,
si ʒamε ty li səla,
ty soʁa e pø εtʁə ty kɔ̃pʁɑ̃dʁa
tu lə mal kə ty ma fε,
ty a dətʁɥi, kaʃe ma vi,
e ʒə tɑ̃ vø a mɔʁ e səla dyʁəʁa tutə ma vi,

ty ma sali,
ty a poze tε mɛ̃ syʁ mwa,
ty a abyze də mwa,
e sa ʒamε ʒə nə tə lə paʁdɔnəʁε.
kɔmɑ̃ pø ɔ̃ paʁdɔne sa ? ? ?
ty ma puʁi la vi,
ʒətεz- œʁøzə avɑ̃ də tə ʁɑ̃kɔ̃tʁe
puʁkwa a ty fε səla ? ? ?
ʒə tə kʁwajε ʒɑ̃til,
mε lεz- apaʁɑ̃sə sɔ̃ tʁɔ̃pøzə.

dəpɥi sεtə ane la,
lane də mε nəv- ɑ̃,
ʒə vis œ̃ koʃəmaʁ, œ̃ kalvεʁə,
mε twa ty tɑ̃ fu,
ty na y okœ̃ skypylə a mə vjɔle,
e sa ta fε plεziʁ e ty nə ʁəɡʁεtə absɔlymɑ̃ ʁjɛ̃,
ʒə lə vwa dɑ̃ tεz- iø,
ʒə tə-ε,
twa lə salo ki ma vjɔle, ki ma dətʁɥitə.

dətʁεsə dynə adɔlesɑ̃tə difəʁɑ̃tə dεz- otʁə, ki vit dɑ̃ la kʁɛ̃tə e ki na plysz- okynə kɔ̃fjɑ̃sə ɑ̃ lεz- adyltə.