Poeme : Reve

Reve

Je me surpris à rêver
Que je devenais un preux chevalier
Partant en guerre
Sur de lointaines terres

Glaives et épées
Heaumes et boucliers
Volant en éclat de tous cotés
Durant ces batailles acharnées

Croisant maints et maints
Fiefs sans lendemain
Ravagé et incendié
Nous continuerions d’espérer

Buvant de la cervoise au cours d’un banquet
Mon regard se poserait
Sur une belle gente dame
Qui deviendrait ma femme

Mais ce soir mon âme est noire
Je n’ai rien à manger et à boire
Je reste là à prier
Moi pauvre petit écuyer

Voila ce que je suis
Demain je finirai sur le pilori
Je suis condamné
Pour un morceau de pain volé

Une douce chaleur me réveille
Ce n’est que le soleil
Bientôt je sentirai la lame
Et couleront mes dernières larmes

Je m’envolerai au paradis
Ainsi finira ma vie.

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Reve

  je=me=sur=pris=à=rê=ver 7
  que=je=de=ve=nais=un=preux=che=va=lier 10
  par=tant=en=gue=rre 5
  sur=de=loin=tai=nes=ter=res 7

  glai=ves=et=é=pées 5
  heau=mes=et=bou=cli=ers 6
  vo=lant=en=é=clat=de=tous=co=tés 9
  du=rant=ces=ba=tailles=a=char=nées 8

  croi=sant=maints=et=maints 5
  fiefs=sans=len=de=main 5
  ra=va=gé=et=in=cen=di=é 8
  nous=con=ti=nue=rions=des=pé=rer 8

  bu=vant=de=la=cer=voiseau=cours=dun=ban=quet 10
  mon=re=gard=se=po=se=rait 7
  sur=u=ne=bel=le=gen=te=dame 8
  qui=de=vien=drait=ma=femme 6

  mais=ce=soir=mon=â=me=est=noire 8
  je=nai=rien=à=man=ger=et=à=boire 9
  je=res=te=là=à=pri=er 7
  moi=pau=vre=pe=tit=é=cuy=er 8

  voi=la=ce=que=je=suis 6
  de=main=je=fi=ni=rai=sur=le=pi=lo=ri 11
  je=suis=con=dam=né 5
  pour=un=mor=ceau=de=pain=vo=lé 8

  une=dou=ce=cha=leur=me=ré=veille 8
  ce=nest=que=le=so=leil 6
  bien=tôt=je=sen=ti=rai=la=lame 8
  et=coule=ront=mes=der=niè=res=larmes 8

  je=men=vole=rai=au=pa=ra=dis 8
  ain=si=fi=ni=ra=ma=vie 7
 • Phonétique : Reve

  ʒə mə syʁpʁiz- a ʁεve
  kə ʒə dəvənεz- œ̃ pʁø ʃəvalje
  paʁtɑ̃ ɑ̃ ɡeʁə
  syʁ də lwɛ̃tεnə teʁə

  ɡlεvəz- e epe
  oməz- e buklje
  vɔlɑ̃ ɑ̃n- ekla də tus kɔte
  dyʁɑ̃ sε batajəz- aʃaʁne

  kʁwazɑ̃ mɛ̃z- e mɛ̃
  fjεf sɑ̃ lɑ̃dəmɛ̃
  ʁavaʒe e ɛ̃sɑ̃dje
  nu kɔ̃tinɥəʁjɔ̃ dεspeʁe

  byvɑ̃ də la sεʁvwazə o kuʁ dœ̃ bɑ̃kε
  mɔ̃ ʁəɡaʁ sə pozəʁε
  syʁ ynə bεllə ʒɑ̃tə damə
  ki dəvjɛ̃dʁε ma famə

  mε sə swaʁ mɔ̃n- amə ε nwaʁə
  ʒə nε ʁjɛ̃ a mɑ̃ʒe e a bwaʁə
  ʒə ʁεstə la a pʁje
  mwa povʁə pəti ekyie

  vwala sə kə ʒə sɥi
  dəmɛ̃ ʒə finiʁε syʁ lə pilɔʁi
  ʒə sɥi kɔ̃damne
  puʁ œ̃ mɔʁso də pɛ̃ vɔle

  ynə dusə ʃalœʁ mə ʁevεjə
  sə nε kə lə sɔlεj
  bjɛ̃to ʒə sɑ̃tiʁε la lamə
  e kuləʁɔ̃ mε dεʁnjεʁə laʁmə

  ʒə mɑ̃vɔləʁε o paʁadi
  ɛ̃si finiʁa ma vi.
 • Syllabes Phonétique : Reve

  ʒə=mə=syʁ=pʁi=za=ʁε=ve 7
  kə=ʒə=də=və=nε=zœ̃=pʁø=ʃə=va=lje 10
  paʁ=tɑ̃=ɑ̃=ɡe=ʁə 5
  syʁ=də=lwɛ̃=tε=nə=te=ʁə 7

  ɡlε=və=ze=e=pe 5
  o=mə=ze=bu=klj=e 6
  vɔ=lɑ̃=ɑ̃=ne=kla=də=tus=kɔ=te 9
  dy=ʁɑ̃=sε=ba=ta=jə=za=ʃaʁ=ne 9

  kʁwa=zɑ̃=mɛ̃=ze=mɛ̃ 5
  fjεf=sɑ̃=lɑ̃=də=mɛ̃ 5
  ʁa=va=ʒe=e=ɛ̃=sɑ̃=dj=e 8
  nu=kɔ̃=tin=ɥə=ʁj=ɔ̃=dεs=pe=ʁe 9

  by=vɑ̃də=la=sεʁ=vwa=zəo=kuʁ=dœ̃=bɑ̃=kε 10
  mɔ̃=ʁə=ɡaʁ=sə=po=zə=ʁε 7
  syʁ=y=nə=bεl=lə=ʒɑ̃=tə=da=mə 9
  ki=də=vj=ɛ̃=dʁε=ma=fa=mə 8

  mε=sə=swaʁ=mɔ̃=na=mə=ε=nwa=ʁə 9
  ʒə=nε=ʁjɛ̃=a=mɑ̃=ʒe=e=a=bwa=ʁə 10
  ʒə=ʁεs=tə=la=a=pʁj=e 7
  mwa=po=vʁə=pə=ti=e=ky=i=e 9

  vwa=la=sə=kə=ʒə=sɥi 6
  də=mɛ̃ʒə=fi=ni=ʁε=syʁ=lə=pi=lɔ=ʁi 10
  ʒə=sɥi=kɔ̃=dan 4
  puʁ=œ̃=mɔʁ=so=də=pɛ̃=vɔ=le 8

  y=nə=du=sə=ʃa=lœʁ=mə=ʁe=vε=jə 10
  sə=nε=kə=lə=sɔ=lεj 6
  bj=ɛ̃=to=ʒə=sɑ̃=ti=ʁε=la=la=mə 10
  e=ku=lə=ʁɔ̃=mε=dεʁ=njε=ʁə=laʁ=mə 10

  ʒə=mɑ̃=vɔ=lə=ʁε=o=pa=ʁa=di 9
  ɛ̃=si=fi=ni=ʁa=ma=vi 7

PostScriptum

Alors sa c’est un truc que je devait faire pour le collège, on devait écrire un truc du « moyen age » !
Vous en penssez quoi ?

Récompense

0
0
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
24/08/2004 00:00Faust

Je trouve ce poème vraiment sublime. . . Du fond du coeur, félicitation. Amitié Faust