Poème-France.com

Poeme : Le Roi Et Le MendiantLe Roi Et Le Mendiant

Le Roi et le mendiant

Oh ! roi de l’Amérique à qui tout réussi
Tu te sens le plus fort, tu te crois le meilleur.
Tes bombes écrasent tout, ne faisant pas le tri.
Tu veux être le maître, tu sèmes la rancœur.

Mais quand tu partiras dans l’espace infini
Tes poches seront vides, tu seras bien petit.

Oh ! toi pauvre mendiant qui vas mourir de froid,
Tu pleures sur ta vie car tu la crois ratée,
Mais pourtant tu le sais, tu as marché tout droit.
Alors ne pleure plus, tu es du bon côté.

Et quand tu partiras dans l’espace étoilé
Tes poches seront vides, mais tu seras sauvé.

Lisa Margot
Lisa Margot

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

lə ʁwa e lə mɑ̃djɑ̃

ɔ ! ʁwa də lameʁikə a ki tu ʁeysi
ty tə sɑ̃s lə plys fɔʁ, ty tə kʁwa lə mεjœʁ.
tε bɔ̃bəz- ekʁaze tu, nə fəzɑ̃ pa lə tʁi.
ty vøz- εtʁə lə mεtʁə, ty sεmə la ʁɑ̃kœʁ.

mε kɑ̃ ty paʁtiʁa dɑ̃ lεspasə ɛ̃fini
tε poʃə səʁɔ̃ vidə, ty səʁa bjɛ̃ pəti.

ɔ ! twa povʁə mɑ̃djɑ̃ ki va muʁiʁ də fʁwa,
ty plœʁə syʁ ta vi kaʁ ty la kʁwa ʁate,
mε puʁtɑ̃ ty lə sε, ty a maʁʃe tu dʁwa.
alɔʁ nə plœʁə plys, ty ε dy bɔ̃ kote.

e kɑ̃ ty paʁtiʁa dɑ̃ lεspasə etwale
tε poʃə səʁɔ̃ vidə, mε ty səʁa sove.

liza maʁɡo