Poème-France.com

Poeme : Tu N’A Jamais VieilliTu N’A Jamais Vieilli

Tu n’as jamais vieilli

Tu n’as jamais vieilli
Ma petite Maman
Car tu nous a quitté
Depuis bientôt trente ans.

Pour toi j’écris ces vers
Je sais que tu les aimes
Ces mots dont je me sers
Pour te dire que je t’aime.

Je ne vois plus ton sourire
Que sur quelques photos
Encore une fois je veux te dire
« Tu es partie trop tôt »
Lisa Margot

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ty na ʒamε vjεji

ty na ʒamε vjεji
ma pətitə mamɑ̃
kaʁ ty nuz- a kite
dəpɥi bjɛ̃to tʁɑ̃tə ɑ̃.

puʁ twa ʒekʁi sε vεʁ
ʒə sε kə ty lεz- εmə
sε mo dɔ̃ ʒə mə sεʁ
puʁ tə diʁə kə ʒə tεmə.

ʒə nə vwa plys tɔ̃ suʁiʁə
kə syʁ kεlk fɔto
ɑ̃kɔʁə ynə fwa ʒə vø tə diʁə
« ty ε paʁti tʁo tot »