Poème-France.com

Poeme : Toi Ou PersonneToi Ou Personne

Je n’ai même plus de meilleure amie,
Alors maintenant à qui vais-je raconter les problème de ma vie,
Qui va me consoler,
Qui va pouvoir me réconforter ?

Je n’ai plus personne à qui je peux faire confience,
J’ai plus personne qui puisse entendre mes confidence,
J’ai peur de te perdre à jamais,
Si je te perd… plus jamais je me confirais !
Little Morning

PostScriptum

Tu as été ma best friend pendant si longtemps. Je regrette tout ce qui c’est passer ! Jamais je pourrai te remplacer ! ! !


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒə nε mεmə plys də mεjəʁə ami,
alɔʁ mɛ̃tənɑ̃ a ki vε ʒə ʁakɔ̃te lε pʁɔblεmə də ma vi,
ki va mə kɔ̃sɔle,
ki va puvwaʁ mə ʁekɔ̃fɔʁte ?

ʒə nε plys pεʁsɔnə a ki ʒə pø fεʁə kɔ̃fjɑ̃sə,
ʒε plys pεʁsɔnə ki pɥisə ɑ̃tɑ̃dʁə mε kɔ̃fidɑ̃sə,
ʒε pœʁ də tə pεʁdʁə a ʒamε,
si ʒə tə pεʁ… plys ʒamε ʒə mə kɔ̃fiʁε !