Poème-France.com

Poeme : La Feuille De PapierLa Feuille De Papier

Mon cœur c’est une feuille de papier,
Une feuille vraiment tout froisser,
Une feuille qui as été jeter,
Une feuille que personne ne veut approcher,
Une feuille disparu,
Une feuille qui aurait voulu,
Une feuille enterrer,
Une feuille morte… et enterrer !
Little Morning

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

mɔ̃ kœʁ sεt- ynə fœjə də papje,
ynə fœjə vʁεmɑ̃ tu fʁwase,
ynə fœjə ki a ete ʒəte,
ynə fœjə kə pεʁsɔnə nə vø apʁoʃe,
ynə fœjə dispaʁy,
ynə fœjə ki oʁε vuly,
ynə fœjə ɑ̃teʁe,
ynə fœjə mɔʁtə… e ɑ̃teʁe !