Poème-France.com

Poeme : Comment Peut-Tu ?Comment Peut-Tu ?

Comment peux-tu me faire ça après tout ce que j’ai vécu,
Pourquoi suis-je le superflu,
Une chose qu’on se débarasse pour garder l’essentiel,
Lorsque je te parle je me sens si loin du ciel,
Tu ne t’en rend pas compte mais tu me fais tellement de peine,
Je sais que ton horaire est pleine,
Mais entre les party et les souper peux-tu me laissé une place,
Pour une fois me parler en pleine face !
Little Morning

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

kɔmɑ̃ pø ty mə fεʁə sa apʁε tu sə kə ʒε veky,
puʁkwa sɥi ʒə lə sypεʁfly,
ynə ʃozə kɔ̃ sə debaʁasə puʁ ɡaʁde lesɑ̃sjεl,
lɔʁskə ʒə tə paʁlə ʒə mə sɑ̃s si lwɛ̃ dy sjεl,
ty nə tɑ̃ ʁɑ̃ pa kɔ̃tə mε ty mə fε tεllmɑ̃ də pεnə,
ʒə sε kə tɔ̃n- ɔʁεʁə ε plεnə,
mεz- ɑ̃tʁə lε paʁti e lε supe pø ty mə lεse ynə plasə,
puʁ ynə fwa mə paʁle ɑ̃ plεnə fasə !