Poème-France.com

Poeme : Ma Tite NafMa Tite Naf

Doux comme le velour,
Ta fourrure j’en suis folle d’amour,
Tu n’es pas humain,
Tu es tout simplement un félin,
Tu es ma plus grande source de bonheur,
Je ne voudrais jamais que tu meurt,
Tu es ma seule véritable meilleure amie,
Tu es ma petite chatte chérie !
Little Morning

PostScriptum

Mon chat c’est la personne qui compte le plus pour moi !


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

du kɔmə lə vəluʁ,
ta fuʁʁyʁə ʒɑ̃ sɥi fɔlə damuʁ,
ty nε pa ymɛ̃,
ty ε tu sɛ̃pləmɑ̃ œ̃ felɛ̃,
ty ε ma plys ɡʁɑ̃də suʁsə də bɔnœʁ,
ʒə nə vudʁε ʒamε kə ty məʁ,
ty ε ma sələ veʁitablə mεjəʁə ami,
ty ε ma pətitə ʃatə ʃeʁi !