Poème-France.com

Poeme : C’Est Comme Si…C’Est Comme Si…

Quand tu me dit que tu m’aime,
C’est comme si tu m’aiderais à me relever,
Quand je te dis que je t’aime,
C’est comme si je vivrais que pour toi, mon amour adoré,
J’ai peur que tu me niaise,
Que tu me trompe si je te dit oui,
Ou pire encore si devant tout tes amis, tu me mettes mal à l’aise,
Prouve moi ton amour,
Et tu m’enlèvera en même temps un poid très lourd !
Little Morning

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

kɑ̃ ty mə di kə ty mεmə,
sε kɔmə si ty mεdəʁεz- a mə ʁələve,
kɑ̃ ʒə tə di kə ʒə tεmə,
sε kɔmə si ʒə vivʁε kə puʁ twa, mɔ̃n- amuʁ adɔʁe,
ʒε pœʁ kə ty mə njεzə,
kə ty mə tʁɔ̃pə si ʒə tə di ui,
u piʁə ɑ̃kɔʁə si dəvɑ̃ tu tεz- ami, ty mə mεtə mal a lεzə,
pʁuvə mwa tɔ̃n- amuʁ,
e ty mɑ̃lεvəʁa ɑ̃ mεmə tɑ̃z- œ̃ pwa tʁε luʁ !