Poème-France.com

Poeme : AimerAimer

Aimer,
C’est une chose que l’on ne peut oublié,
C’est indispensable à notre survie,
Toujours, il se rebâtis.

Aimer,
C’est un sentiment tant désiré,
C’est une force que l’on se donne,
C’est une chose à qui on se cramponne.

Aimer,
C’est une chance de se démasquer,
C’est une manière de se découvrir,
Une solution aux problèmes qu’on voulait fuire…
Little Morning

PostScriptum

Aimer…


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

εme,
sεt- ynə ʃozə kə lɔ̃ nə pø ublje,
sεt- ɛ̃dispɑ̃sablə a nɔtʁə syʁvi,
tuʒuʁ, il sə ʁəbati.

εme,
sεt- œ̃ sɑ̃timɑ̃ tɑ̃ deziʁe,
sεt- ynə fɔʁsə kə lɔ̃ sə dɔnə,
sεt- ynə ʃozə a ki ɔ̃ sə kʁɑ̃pɔnə.

εme,
sεt- ynə ʃɑ̃sə də sə demaske,
sεt- ynə manjεʁə də sə dekuvʁiʁ,
ynə sɔlysjɔ̃ o pʁɔblεmə kɔ̃ vulε fɥiʁə…