Poème-France.com

Poeme : Danger ÉrosionDanger Érosion

Les nappes phréatiques
Ne se ressourcent plus
Pas forcément à cause
Du manque de précipitations
Mais plutôt de l’érosion
A force de puiser
L’énergie dans le sous sol
Charbon - gaz - pétrole
Au fil des générations
Des trous se sont formés
Au plus profond
Les galeries ont laissé
De quoi s’amasser
L’eau de ruissellement
La terre souffre
Les récents séismes
Ont ouvert une brèche
À l’ouest de leur pays
Son érosion de la côte est
Inquiétante
A force de déposséder
La forêt amazonienne
Et la forêt tropicale du Cambodge
De ses richesses (sable)
Pour avantager l’avancée
Spectaculaire de certaines
Puissances
Quand les gens comprendront
Que ce n’est pas l’argent
Qui est important
Mais la nature
Elle se venge quand on met
Son écosystème en danger
IRIS 1950
Iris1950

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

lε napə fʁeatik
nə sə ʁəsuʁse plys
pa fɔʁsemɑ̃ a kozə
dy mɑ̃kə də pʁesipitasjɔ̃
mε plyto də leʁozjɔ̃
a fɔʁsə də pɥize
lenεʁʒi dɑ̃ lə su sɔl
ʃaʁbɔ̃ ɡaz petʁɔlə
o fil dε ʒeneʁasjɔ̃
dε tʁus sə sɔ̃ fɔʁme
o plys pʁɔfɔ̃
lε ɡaləʁiz- ɔ̃ lεse
də kwa samase
lo də ʁɥisεllmɑ̃
la teʁə sufʁə
lε ʁesɑ̃ seismə
ɔ̃ uvεʁ ynə bʁεʃə
a luεst də lœʁ pεi
sɔ̃n- eʁozjɔ̃ də la kotə ε
ɛ̃kjetɑ̃tə
a fɔʁsə də depɔsede
la fɔʁε amazɔnjεnə
e la fɔʁε tʁɔpikalə dy kɑ̃bɔdʒə
də sε ʁiʃesəs (sablə)
puʁ avɑ̃taʒe lavɑ̃se
spεktakylεʁə də sεʁtεnə
pɥisɑ̃sə
kɑ̃ lε ʒɑ̃ kɔ̃pʁɑ̃dʁɔ̃
kə sə nε pa laʁʒe
ki εt- ɛ̃pɔʁtɑ̃
mε la natyʁə
εllə sə vɑ̃ʒə kɑ̃t- ɔ̃ mεt
sɔ̃n- ekozistεmə ɑ̃ dɑ̃ʒe
iʁi milə nəf sɑ̃ sɛ̃kɑ̃tə