Poème-France.com

Poeme : Mon Amour Pardonne-MoiMon Amour Pardonne-Moi

Je sais que j’ai fait des erreurs
J’ai entendu tes pleurs
Mais moi aussi en silence
J’effectue une dernière danse
En espérant que tu me pardonnes un jour
Que cela fera grandir notre amour

Je t’aime de tout mon cœur
Je veux que tu connaisses le bonheur
De nos deux corps enlacés
De nos deux vies attachées
Juste un baiser
Pour te dire combien je peux t’aimer

Voir dans tes yeux
Combien tu es heureux
D’être à mes côtés
De me serrer dans tes bras
De me prendre contre toi
De me dire je t’aime à jamais

Mon amour je veux me faire pardonner
Pour tout le mal que je t’ai fait
Je t’aime et t’aimerai toujours
Aujourd’hui jusqu’au dernier jour
Celui où tu partiras
Où tu décideras d’être loin de moi

Mon amour je t’aime…
Love

PostScriptum

Je sais que j’ai fait des erreurs mais je t’aime plus que tout
Laisse tes blessures se cicatriser par l’amour que je te porte
Je t’aime…


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒə sε kə ʒε fε dεz- eʁœʁ
ʒε ɑ̃tɑ̃dy tε plœʁ
mε mwa osi ɑ̃ silɑ̃sə
ʒefεktɥ ynə dεʁnjεʁə dɑ̃sə
ɑ̃n- εspeʁɑ̃ kə ty mə paʁdɔnəz- œ̃ ʒuʁ
kə səla fəʁa ɡʁɑ̃diʁ nɔtʁə amuʁ

ʒə tεmə də tu mɔ̃ kœʁ
ʒə vø kə ty kɔnεsə lə bɔnœʁ
də no dø kɔʁz- ɑ̃lase
də no dø viz- ataʃe
ʒystə œ̃ bεze
puʁ tə diʁə kɔ̃bjɛ̃ ʒə pø tεme

vwaʁ dɑ̃ tεz- iø
kɔ̃bjɛ̃ ty ε œʁø
dεtʁə a mε kote
də mə seʁe dɑ̃ tε bʁa
də mə pʁɑ̃dʁə kɔ̃tʁə twa
də mə diʁə ʒə tεmə a ʒamε

mɔ̃n- amuʁ ʒə vø mə fεʁə paʁdɔne
puʁ tu lə mal kə ʒə tε fε
ʒə tεmə e tεməʁε tuʒuʁ
oʒuʁdɥi ʒysko dεʁnje ʒuʁ
səlɥi u ty paʁtiʁa
u ty desidəʁa dεtʁə lwɛ̃ də mwa

mɔ̃n- amuʁ ʒə tεmə…