Poème-France.com

Poeme : Toi Ma Grande SoeurToi Ma Grande Soeur

J’ai ma grande sœur
Qui veille sur moi
À nimporte quelle heure
Elle a toujours étais là
Pour moi
Quoi qu’il arrive
Elle ne m’a pas laissé tombée
À aucune reprise
Nous avons une très belle amitié
Et ce n’est pas prêt de s’arrêter
Tu es ma sœur
De cœur
Celle qui est là pour me conforté
Et pour m’aider
Quand j’ai besoin de pleurer
Ses bras sont là pour me serrer
Et quand je ne vais pas bien
Elle me tend ses mains
Un seul de ses sourires
Pour me refaire revivre
Nous partageons tout
De nos rêves les plus fous
À nos pensées
Et nos souhaits
Alors ma grande sœur
Celle qui a un si grand cœur
Je veux te dire
Que je ne te ferrais jamais souffir
Que prêt de toi je serrais
Si tu as besoin d’être réconforté
Je t’aime
Lovely_21792

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒε ma ɡʁɑ̃də sœʁ
ki vεjə syʁ mwa
a nɛ̃pɔʁtə kεllə œʁ
εllə a tuʒuʁz- etε la
puʁ mwa
kwa kil aʁivə
εllə nə ma pa lεse tɔ̃be
a okynə ʁəpʁizə
nuz- avɔ̃z- ynə tʁε bεllə amitje
e sə nε pa pʁε də saʁεte
ty ε ma sœʁ
də kœʁ
sεllə ki ε la puʁ mə kɔ̃fɔʁte
e puʁ mεde
kɑ̃ ʒε bəzwɛ̃ də pləʁe
sε bʁa sɔ̃ la puʁ mə seʁe
e kɑ̃ ʒə nə vε pa bjɛ̃
εllə mə tɑ̃ sε mɛ̃
œ̃ səl də sε suʁiʁə
puʁ mə ʁəfεʁə ʁəvivʁə
nu paʁtaʒɔ̃ tu
də no ʁεvə lε plys fus
a no pɑ̃se
e no suε
alɔʁ ma ɡʁɑ̃də sœʁ
sεllə ki a œ̃ si ɡʁɑ̃ kœʁ
ʒə vø tə diʁə
kə ʒə nə tə feʁε ʒamε sufiʁ
kə pʁε də twa ʒə seʁε
si ty a bəzwɛ̃ dεtʁə ʁekɔ̃fɔʁte
ʒə tεmə