Poème-France.com

Poeme : Je T’Aime De Plus En PlusJe T’Aime De Plus En Plus

Mon cœur t’es réservé
Et seul toi possède la clé
Je te la donne a tout jamais
AIME MOI encore
De cette amour qui vaut plus que de l’or
Je ne suis rien sans toi
AIME MOI
Je suis heureuse
Et joyeuse
Car je suis avec toi
Mon seul roi
Celui qui remplie mon cœur de cet amour
Qui pour moi durera toujours
Lovely_21792

PostScriptum

je t’aime mon coeur


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

mɔ̃ kœʁ tε ʁezεʁve
e səl twa pɔsεdə la kle
ʒə tə la dɔnə a tu ʒamε
εmə mwa ɑ̃kɔʁə
də sεtə amuʁ ki vo plys kə də lɔʁ
ʒə nə sɥi ʁjɛ̃ sɑ̃ twa
εmə mwa
ʒə sɥiz- œʁøzə
e ʒwajøzə
kaʁ ʒə sɥiz- avεk twa
mɔ̃ səl ʁwa
səlɥi ki ʁɑ̃pli mɔ̃ kœʁ də sεt amuʁ
ki puʁ mwa dyʁəʁa tuʒuʁ