Poème-France.com

Poeme : Tout Est ConfueTout Est Confue

Estompant et remuant vérité et mensonges… je ne sais plus ce qui est vrai et ce qui ne l’est pas. Tout le temps confondant les pensées dans ma tete. Je ne peux plus avoir confiance en moi sans masques, ou me cacherai-je ? Seule perdue dans mes rèvees, perdue dans les mensonges de moi. Je n’arrive pas à me retrouver. Maintenant qui connait la vérité ? Mon rève est perdu dans ma souffrance. Seul toi qui sais ce que je ressens, lorsque tu entendras la pluie tomber ecoute l’histoire qu’elle raconte, ses gouttes chantent mon cauchemar. Je sais qu’il y a audelà, au delà de ce refuge endormis, un champ de fleurs en papier sous un ciel violet. Nageant à travers mes mirages je me perds à l’interieur de moi meme. Je veux que tout s’arrete pour que je puisse tout recommencer. Je ne peux plus continuer je souffre bien trop. Je suis comme le dragon des histoires celui qi se tue avec sa propre flamme. Je vais, tourne, chavire, et meurs…
Lucie

PostScriptum

vos commentaires sont les bienvenus. . .


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

εstɔ̃pɑ̃ e ʁəmɥɑ̃ veʁite e mɑ̃sɔ̃ʒə… ʒə nə sε plys sə ki ε vʁε e sə ki nə lε pa. tu lə tɑ̃ kɔ̃fɔ̃dɑ̃ lε pɑ̃se dɑ̃ ma tətə. ʒə nə pø plysz- avwaʁ kɔ̃fjɑ̃sə ɑ̃ mwa sɑ̃ mask, u mə kaʃəʁε ʒə ? sələ pεʁdɥ dɑ̃ mε ʁεvi, pεʁdɥ dɑ̃ lε mɑ̃sɔ̃ʒə də mwa. ʒə naʁivə pa a mə ʁətʁuve. mɛ̃tənɑ̃ ki kɔnε la veʁite ? mɔ̃ ʁεvə ε pεʁdy dɑ̃ ma sufʁɑ̃sə. səl twa ki sε sə kə ʒə ʁəsɛ̃, lɔʁskə ty ɑ̃tɑ̃dʁa la plɥi tɔ̃be əkutə listwaʁə kεllə ʁakɔ̃tə, sε ɡutə ʃɑ̃te mɔ̃ koʃəmaʁ. ʒə sε kil i a odəla, o dəla də sə ʁəfyʒə ɑ̃dɔʁmi, œ̃ ʃɑ̃ də flœʁz- ɑ̃ papje suz- œ̃ sjεl vjɔlε. naʒɑ̃ a tʁavεʁ mε miʁaʒə ʒə mə pεʁdz- a lɛ̃təʁjœʁ də mwa məmə. ʒə vø kə tu saʁətə puʁ kə ʒə pɥisə tu ʁəkɔmɑ̃se. ʒə nə pø plys kɔ̃tinɥe ʒə sufʁə bjɛ̃ tʁo. ʒə sɥi kɔmə lə dʁaɡɔ̃ dεz- istwaʁə səlɥi ki sə tɥ avεk sa pʁɔpʁə flamə. ʒə vε, tuʁnə, ʃaviʁə, e mœʁ…