Poème-France.com

Poeme : Je Vais Mal Depuis Ce Jour ! !Je Vais Mal Depuis Ce Jour ! !

Je t’aime et toi tu m’aimé
Tout ça maintenant est terminé
A cause de toi
Mais tu veux même pas resté sous notre toît
Même de l’amitié tu n’en veux pas
S’il te plaît de pars pas
Tu me turas si tu t’envas
Simplement si tu t’envas
Mais pourquoi tu t’envas
Moi je comprend pas
Je t’aime
Mais toi tu t’envas
Pour une autre que tu ne connaîs même pas
S’il te plaît ne me laisse pas là
Sans toi
Je n’y arriverai pas
Ludivine

PostScriptum

bijours tou le monde jespèr se piti poème vou plaira @+++++ bisou je vou ador


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒə tεmə e twa ty mεme
tu sa mɛ̃tənɑ̃ ε tεʁmine
a kozə də twa
mε ty vø mεmə pa ʁεste su nɔtʁə twa
mεmə də lamitje ty nɑ̃ vø pa
sil tə plε də paʁ pa
ty mə tyʁa si ty tɑ̃va
sɛ̃pləmɑ̃ si ty tɑ̃va
mε puʁkwa ty tɑ̃va
mwa ʒə kɔ̃pʁɑ̃ pa
ʒə tεmə
mε twa ty tɑ̃va
puʁ ynə otʁə kə ty nə kɔnε mεmə pa
sil tə plε nə mə lεsə pa la
sɑ̃ twa
ʒə ni aʁivəʁε pa