Poème-France.com

Poeme : Être Au Ciel Avec ToiÊtre Au Ciel Avec Toi

Comment as-tu me faire ça
Tout le monde m’a dit « tu ne le reverras pas »
Tu es mort sens même m’avoir dis aurevoir
Moi je voulais encore te voir
Maintenant je souffre sans toi
Tu étais le plus grand, le meilleur pour moi
Je voudrais te voir réaparaître
Et te répondre
Que je t’aime plus que tout
Je voudrais que tu me fasses encore des bisous
Comme avant sur ma joue
Pourqui depuis que tu es parti tout va mal pour moi ?
Je voudrais être au ciel avec toi
Mon cœur n’arrête pas de pleurer
Parce que tu n’es plus à mes cotés
Je voudrais être une fourmi
Pour me glisser sous la porte du paradis
Afin de te revoir
Pour ne plus broyer du noir

Je peux te dire du fond de mon cœur
Que tellement je t’aime, j’en pleure.
Ludivine

PostScriptum

svp pouvé vs me dir comen vs le trouver ! ! merci bocou é plein de bisou


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

kɔmɑ̃ a ty mə fεʁə sa
tu lə mɔ̃də ma dit « ty nə lə ʁəveʁa pas »
ty ε mɔʁ sɑ̃s mεmə mavwaʁ di oʁəvwaʁ
mwa ʒə vulεz- ɑ̃kɔʁə tə vwaʁ
mɛ̃tənɑ̃ ʒə sufʁə sɑ̃ twa
ty etε lə plys ɡʁɑ̃, lə mεjœʁ puʁ mwa
ʒə vudʁε tə vwaʁ ʁeapaʁεtʁə
e tə ʁepɔ̃dʁə
kə ʒə tεmə plys kə tu
ʒə vudʁε kə ty mə fasəz- ɑ̃kɔʁə dε bizus
kɔmə avɑ̃ syʁ ma ʒu
puʁki dəpɥi kə ty ε paʁti tu va mal puʁ mwa ?
ʒə vudʁεz- εtʁə o sjεl avεk twa
mɔ̃ kœʁ naʁεtə pa də pləʁe
paʁsə kə ty nε plysz- a mε kɔte
ʒə vudʁεz- εtʁə ynə fuʁmi
puʁ mə ɡlise su la pɔʁtə dy paʁadi
afɛ̃ də tə ʁəvwaʁ
puʁ nə plys bʁwaje dy nwaʁ

ʒə pø tə diʁə dy fɔ̃ də mɔ̃ kœʁ
kə tεllmɑ̃ ʒə tεmə, ʒɑ̃ plœʁə.