Poème-France.com

Poeme : Sens ToiSens Toi

Toi l’amour de ma vie
L’homme qui m’a souris
L’homme qui m’a aimé
Qui m’a tous donné

Aujourd’hui tu es passé à côté de moi
Tu m’as regardé comme si je n’étais plus rien pour toi
J’ai voulu te parler
Mais tu n’as fais qu’a ta tête, tu as refusé
Pourquoi dis moi qu’est-ce que je t’ai fais
Je t’ai pourtant tous donné
Puis voila que j’aperçois une lettre
Pour moi tu étais le meilleur être
Mais tu dis ne plus vouloir de moi
Et moi je reste sans voie
Je t’aime maintenant je ne plus vivre
De toi j’étais vraiment ivre
Et moi dans cette pièce
Toute seul tu me laisses
Mon cœur plein de souffrance

Pourquoi continué dans ce monde
Alors que tu ne fais plus partie de ma ronde
Toute ma famille me hait
Comme j’aime rêvais
Tu m’as quitté
Donc maintenant moi je vais vous laissé
Il ne me reste vraiment plus rien
Dans ce monde je ne suis vraiment pas bien
Je t’aimais
Mais tu m’as quitté
Tu n’as plus voulu de moi
Tu as laisser mon cœur tous seul
Ludivine

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

twa lamuʁ də ma vi
lɔmə ki ma suʁi
lɔmə ki ma εme
ki ma tus dɔne

oʒuʁdɥi ty ε pase a kote də mwa
ty ma ʁəɡaʁde kɔmə si ʒə netε plys ʁjɛ̃ puʁ twa
ʒε vuly tə paʁle
mε ty na fε ka ta tεtə, ty a ʁəfyze
puʁkwa di mwa kε sə kə ʒə tε fε
ʒə tε puʁtɑ̃ tus dɔne
pɥi vwala kə ʒapεʁswaz- ynə lεtʁə
puʁ mwa ty etε lə mεjœʁ εtʁə
mε ty di nə plys vulwaʁ də mwa
e mwa ʒə ʁεstə sɑ̃ vwa
ʒə tεmə mɛ̃tənɑ̃ ʒə nə plys vivʁə
də twa ʒetε vʁεmɑ̃ ivʁə
e mwa dɑ̃ sεtə pjεsə
tutə səl ty mə lεsə
mɔ̃ kœʁ plɛ̃ də sufʁɑ̃sə

puʁkwa kɔ̃tinye dɑ̃ sə mɔ̃də
alɔʁ kə ty nə fε plys paʁti də ma ʁɔ̃də
tutə ma famijə mə-ε
kɔmə ʒεmə ʁεvε
ty ma kite
dɔ̃k mɛ̃tənɑ̃ mwa ʒə vε vu lεse
il nə mə ʁεstə vʁεmɑ̃ plys ʁjɛ̃
dɑ̃ sə mɔ̃də ʒə nə sɥi vʁεmɑ̃ pa bjɛ̃
ʒə tεmε
mε ty ma kite
ty na plys vuly də mwa
ty a lεse mɔ̃ kœʁ tus səl