Poème-France.com

Poeme : Je T’AimeJe T’Aime

Quand je te vois pleurer
J’ ai envie de te dire d’arréter
Quand tu ris que tu es joyeux
J’ai envie de te dire continu a être heureux
Mon amour sera éternelle pour toi
Dans les moments dur comme dans les moments de joie
J’èspere que toi aussi tu m’aimeras pour toujours
Toutes les années tous les jours
Je t’aime
Ludivine

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

kɑ̃ ʒə tə vwa pləʁe
ʒε ɑ̃vi də tə diʁə daʁete
kɑ̃ ty ʁis kə ty ε ʒwajø
ʒε ɑ̃vi də tə diʁə kɔ̃tiny a εtʁə œʁø
mɔ̃n- amuʁ səʁa etεʁnεllə puʁ twa
dɑ̃ lε mɔmɑ̃ dyʁ kɔmə dɑ̃ lε mɔmɑ̃ də ʒwa
ʒεspəʁə kə twa osi ty mεməʁa puʁ tuʒuʁ
tutə lεz- ane tus lε ʒuʁ
ʒə tεmə