Poème-France.com

Poeme : Toi.Toi.

Sinuant ton corps à la recherche de tes peines
J’ouvre ton cœur en deux et massacre ta haine.
Aussi pure que le sang qui coule dans tes veines
De cet amour devient cette reine
Ludo59

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

sinɥɑ̃ tɔ̃ kɔʁz- a la ʁəʃεʁʃə də tε pεnə
ʒuvʁə tɔ̃ kœʁ ɑ̃ døz- e masakʁə ta-εnə.
osi pyʁə kə lə sɑ̃ ki kulə dɑ̃ tε vεnə
də sεt amuʁ dəvjɛ̃ sεtə ʁεnə