Poème-France.com

Poeme : Fou De ToiFou De Toi

Chaque fois que je te vois
Mon cœur s’enflamme
A m’en brûler l’âme.
Hélas, je dois me contenter de rester
Dans ton ombre à me morfondre,
En attendant qu’enfin,
Ta lumière m’éclaire.
Il est là, l’Amour.
Il frappe à ma porte,
A grands coups de tambours.
Il fait battre mon aorte,
A en devenir sourd.
Alors comment l’ignorer,
Comment l’oublier ?
Mon cœur,
Sans toi,
Se meurt.
Car de toi,
Je suis complètement fou.
Pour toi,
Je suis prêt à tout,
Même à l’impossible,
Car ma volonté est infaillible.
J’aime ton sourire,
Et plus encore ton rire.
Quant à tes yeux,
Il sont plus que merveilleux.
Plus que tout je te désire.
Je t’aime à n’en plus finir.
Ludovic Chevrier

PostScriptum

Aucun


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʃakə fwa kə ʒə tə vwa
mɔ̃ kœʁ sɑ̃flamə
a mɑ̃ bʁyle lamə.
ela, ʒə dwa mə kɔ̃tɑ̃te də ʁεste
dɑ̃ tɔ̃n- ɔ̃bʁə a mə mɔʁfɔ̃dʁə,
ɑ̃n- atɑ̃dɑ̃ kɑ̃fɛ̃,
ta lymjεʁə meklεʁə.
il ε la, lamuʁ.
il fʁapə a ma pɔʁtə,
a ɡʁɑ̃ ku də tɑ̃buʁ.
il fε batʁə mɔ̃n- aɔʁtə,
a ɑ̃ dəvəniʁ suʁ.
alɔʁ kɔmɑ̃ liɲɔʁe,
kɔmɑ̃ lublje ?
mɔ̃ kœʁ,
sɑ̃ twa,
sə məʁ.
kaʁ də twa,
ʒə sɥi kɔ̃plεtəmɑ̃ fu.
puʁ twa,
ʒə sɥi pʁε a tu,
mεmə a lɛ̃pɔsiblə,
kaʁ ma vɔlɔ̃te εt- ɛ̃fajiblə.
ʒεmə tɔ̃ suʁiʁə,
e plysz- ɑ̃kɔʁə tɔ̃ ʁiʁə.
kɑ̃ a tεz- iø,
il sɔ̃ plys kə mεʁvεjø.
plys kə tu ʒə tə deziʁə.
ʒə tεmə a nɑ̃ plys finiʁ.