Poeme : Fou De Toi

Fou De Toi

Chaque fois que je te vois
Mon cœur s’enflamme
A m’en brûler l’âme.
Hélas, je dois me contenter de rester
Dans ton ombre à me morfondre,
En attendant qu’enfin,
Ta lumière m’éclaire.
Il est là, l’Amour.
Il frappe à ma porte,
A grands coups de tambours.
Il fait battre mon aorte,
A en devenir sourd.
Alors comment l’ignorer,
Comment l’oublier ?
Mon cœur,
Sans toi,
Se meurt.
Car de toi,
Je suis complètement fou.
Pour toi,
Je suis prêt à tout,
Même à l’impossible,
Car ma volonté est infaillible.
J’aime ton sourire,
Et plus encore ton rire.
Quant à tes yeux,
Il sont plus que merveilleux.
Plus que tout je te désire.
Je t’aime à n’en plus finir.

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Fou De Toi

  cha=que=fois=que=je=te=vois 7
  mon=cœur=sen=flam=me 5
  a=men=brû=ler=lâme 5
  hé=las=je=dois=me=conten=ter=de=res=ter 10
  dans=ton=ombreà=me=mor=fondre 6
  en=at=ten=dant=quen=fin 6
  ta=lu=miè=re=mé=claire 6
  il=est=là=la=mour 5
  il=frap=pe=à=ma=porte 6
  a=grands=coups=de=tam=bours 6
  il=fait=bat=tre=mon=aorte 6
  a=en=de=ve=nir=sourd 6
  a=lors=comment=li=gno=rer 6
  com=ment=lou=bli=er 5
  mon=cœur 2
  sans=toi 2
  se=meurt 2
  car=de=toi 3
  je=suis=com=plète=ment=fou 6
  pour=toi 2
  je=suis=prêt=à=tout 5
  mê=me=à=lim=pos=sible 6
  car=ma=vo=lon=té=est=in=faillible 8
  jai=me=ton=sou=ri=re 6
  et=plus=en=core=ton=rire 6
  quant=à=tes=y=eux 5
  il=sont=plus=que=mer=veilleux 6
  plus=que=tout=je=te=dé=sire 7
  je=taimeà=nen=plus=fi=nir 6
 • Phonétique : Fou De Toi

  ʃakə fwa kə ʒə tə vwa
  mɔ̃ kœʁ sɑ̃flamə
  a mɑ̃ bʁyle lamə.
  ela, ʒə dwa mə kɔ̃tɑ̃te də ʁεste
  dɑ̃ tɔ̃n- ɔ̃bʁə a mə mɔʁfɔ̃dʁə,
  ɑ̃n- atɑ̃dɑ̃ kɑ̃fɛ̃,
  ta lymjεʁə meklεʁə.
  il ε la, lamuʁ.
  il fʁapə a ma pɔʁtə,
  a ɡʁɑ̃ ku də tɑ̃buʁ.
  il fε batʁə mɔ̃n- aɔʁtə,
  a ɑ̃ dəvəniʁ suʁ.
  alɔʁ kɔmɑ̃ liɲɔʁe,
  kɔmɑ̃ lublje ?
  mɔ̃ kœʁ,
  sɑ̃ twa,
  sə məʁ.
  kaʁ də twa,
  ʒə sɥi kɔ̃plεtəmɑ̃ fu.
  puʁ twa,
  ʒə sɥi pʁε a tu,
  mεmə a lɛ̃pɔsiblə,
  kaʁ ma vɔlɔ̃te εt- ɛ̃fajiblə.
  ʒεmə tɔ̃ suʁiʁə,
  e plysz- ɑ̃kɔʁə tɔ̃ ʁiʁə.
  kɑ̃ a tεz- iø,
  il sɔ̃ plys kə mεʁvεjø.
  plys kə tu ʒə tə deziʁə.
  ʒə tεmə a nɑ̃ plys finiʁ.
 • Syllabes Phonétique : Fou De Toi

  ʃakə=fwa=kə=ʒə=tə=vwa 6
  mɔ̃=kœ=ʁə=sɑ̃=fla=mə 6
  a=mɑ̃=bʁy=le=la=mə 6
  e=la=ʒə=dwamə=kɔ̃=tɑ̃=te=də=ʁεs=te 10
  dɑ̃=tɔ̃=nɔ̃bʁə=a=mə=mɔʁfɔ̃dʁə 6
  ɑ̃=na=tɑ̃=dɑ̃=kɑ̃=fɛ̃ 6
  ta=ly=mjε=ʁə=me=klεʁə 6
  il=ε=la=la=muʁ 5
  il=fʁa=pə=a=ma=pɔʁtə 6
  a=ɡʁɑ̃=ku=də=tɑ̃=buʁ 6
  il=fε=batʁə=mɔ̃=na=ɔʁtə 6
  a=ɑ̃=də=və=niʁ=suʁ 6
  a=lɔʁ=kɔ=mɑ̃=li=ɲɔ=ʁe 7
  kɔ=mɑ̃=lu=blj=e 5
  mɔ̃=kœ=ʁə 3
  sɑ̃=twa 2
  sə=məʁ 2
  kaʁ=də=twa 3
  ʒə=sɥi=kɔ̃=plεtə=mɑ̃=fu 6
  puʁ=twa 2
  ʒə=sɥi=pʁε=a=tu 5
  mε=mə=a=lɛ̃=pɔ=siblə 6
  kaʁ=ma=vɔ=lɔ̃=te=ε=tɛ̃=fa=jiblə 9
  ʒε=mə=tɔ̃=su=ʁi=ʁə 6
  e=plys=zɑ̃=kɔʁə=tɔ̃=ʁiʁə 6
  kɑ̃=a=tε=zi=ø 5
  il=sɔ̃=plys=kə=mεʁ=vε=jø 7
  plys=kə=tuʒə=tə=de=ziʁə 6
  ʒə=tεməa=nɑ̃=plys=fi=niʁ 6

PostScriptum

Aucun

Récompense

0
0
0

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
05/07/2005 22:44**Linann**

J’aime beaucoup!
Je trouve juste dommage que le rythme ne soit pas bien suivit, ça hache le poème par endroit.

Bonne continuation en tout cas! 😉

Auteur de Poésie
11/07/2005 17:32Ryline76

beau .... tres beau félicitation j aime bcp ce poem ... bone continuation ryline