Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : Un Ange

Poème Amour
Publié le 14/01/2005 19:56

L'écrit contient 133 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : **linann**

Un Ange

Quelques pieds mouillés
Sur un par terre glissant,
Déjà les réverbères allumés
Tracent une scène, vide pourtant.
Enfin, une femme entre, elle s’avance.
Elle baguenaude, drapée du silence
Ce tissu d’éphémère, froissé, volant,
En mon âme implose, et,
Ses gestes, gracieux, lents,
Et son alacrité…
Oh ! Et son mystère ! Sa volupté abonnie,
Tout ce qu’elle cache de fallacieux
Tout ce qu’en elle je lis, ses envies…
Tel un ange venu des cieux…
Son oeil de faucon, sa blafarde joue,
Tout en elle diverge.
Oh ! Ce qu’elle est belle !
Elle s’avance toujours, elle me dépasse à présent.
Pourquoi Cupidon ne peut toucher ma cible ?
Et mon désir pour elle, immarcescible,
Cette image, de notre dilection, de nudité, ce diamant,
En moi ne s’efface… Elle a passé malheureusement.
 • Pieds Hyphénique: Un Ange

  quel=ques=pieds=mouil=lés 5
  sur=un=par=ter=re=glis=sant 7
  dé=jà=les=ré=ver=bè=res=al=lu=més 10
  tra=cent=u=ne=s=cène=vi=de=pour=tant 10
  en=fin=une=fem=meen=tre=el=le=sa=vance 10
  el=le=ba=gue=naude=dra=pée=du=si=lence 10
  ce=tis=su=dé=phé=mère=frois=sé=vo=lant 10
  en=mon=â=me=im=plo=se=et 8
  ses=ges=tes=gra=cieux=lents 6
  et=son=a=la=cri=té 6
  oh=et=son=mys=tère=sa=vo=lup=té=a=bon=nie 12
  tout=ce=quel=le=ca=che=de=fal=la=cieux 10
  tout=ce=quen=el=le=je=lis=ses=en=vies 10
  tel=un=an=ge=ve=nu=des=cieux 8
  son=oeil=de=fau=con=sa=bla=far=de=joue 10
  tout=en=el=le=di=ver=ge 7
  oh=ce=quel=le=est=bel=le 7
  elle=sa=vance=tou=jours=el=le=me=dé=pas=seà=présent 12
  pour=quoi=cu=pi=don=ne=peut=tou=cher=ma=cible 11
  et=mon=dé=sir=pour=elle=im=mar=ces=cible 10
  cette=i=ma=ge=de=no=tre=di=lec=tion=de=nu=di=té=ce=dia=mant 17
  en=moi=ne=sef=face=el=lea=pas=sé=malheu=reu=se=ment 13
 • Phonétique : Un Ange

  kεlk pje muje
  syʁ œ̃ paʁ teʁə ɡlisɑ̃,
  deʒa lε ʁevεʁbεʁəz- alyme
  tʁase ynə sεnə, vidə puʁtɑ̃.
  ɑ̃fɛ̃, ynə famə ɑ̃tʁə, εllə savɑ̃sə.
  εllə baɡənodə, dʁape dy silɑ̃sə
  sə tisy defemεʁə, fʁwase, vɔlɑ̃,
  ɑ̃ mɔ̃n- amə ɛ̃plozə, e,
  sε ʒεstə, ɡʁasjø, lɑ̃,
  e sɔ̃n- alakʁite…
  ɔ ! e sɔ̃ mistεʁə ! sa vɔlypte abɔni,
  tu sə kεllə kaʃə də falasjø
  tu sə kɑ̃n- εllə ʒə li, sεz- ɑ̃vi…
  tεl œ̃n- ɑ̃ʒə vəny dε sjø…
  sɔ̃n- ɔεj də fokɔ̃, sa blafaʁdə ʒu,
  tut- ɑ̃n- εllə divεʁʒə.
  ɔ ! sə kεllə ε bεllə !
  εllə savɑ̃sə tuʒuʁ, εllə mə depasə a pʁezɑ̃.
  puʁkwa kypidɔ̃ nə pø tuʃe ma siblə ?
  e mɔ̃ deziʁ puʁ εllə, imaʁsεsiblə,
  sεtə imaʒə, də nɔtʁə dilεksjɔ̃, də nydite, sə djamɑ̃,
  ɑ̃ mwa nə sefasə… εllə a pase maləʁøzəmɑ̃.
 • Pieds Phonétique : Un Ange

  kεl=kə=pj=e=mu=j=e 7
  syʁ=œ̃=paʁ=te=ʁə=ɡli=sɑ̃ 7
  de=ʒa=lε=ʁe=vεʁ=bε=ʁə=za=ly=me 10
  tʁa=se=y=nə=sε=nə=vi=də=puʁ=tɑ̃ 10
  ɑ̃=fɛ̃=y=nə=fa=mə=ɑ̃=tʁə=εl=lə=sa=vɑ̃sə 12
  εl=lə=ba=ɡə=nodə=dʁa=pe=dy=si=lɑ̃sə 10
  sə=ti=sy=de=fe=mεʁə=fʁwa=se=vɔ=lɑ̃ 10
  ɑ̃=mɔ̃=na=mə=ɛ̃=plo=zə=e 8
  sε=ʒεs=tə=ɡʁa=sj=ø=lɑ̃ 7
  e=sɔ̃=na=la=kʁi=te 6
  ɔ=e=sɔ̃=mis=tεʁə=sa=vɔ=lyp=te=a=bɔ=ni 12
  tu=sə=kεl=lə=ka=ʃə=də=fa=la=sjø 10
  tu=sə=kɑ̃=nεl=lə=ʒə=li=sε=zɑ̃=vi 10
  tεl=œ̃=nɑ̃=ʒə=və=ny=dε=sj=ø 9
  sɔ̃=nɔ=εj=də=fo=kɔ̃=sa=bla=faʁdə=ʒu 10
  tu=tɑ̃=nεl=lə=di=vεʁ=ʒə 7
  ɔ=sə=kεl=lə=ε=bεl=lə 7
  εllə=sa=vɑ̃sə=tu=ʒuʁ=εl=lə=mə=de=pa=səa=pʁe=zɑ̃ 13
  puʁ=kwa=ky=pi=dɔ̃nə=pø=tu=ʃe=ma=siblə 10
  e=mɔ̃=de=ziʁ=puʁ=εl=lə=i=maʁ=sεsiblə 10
  sεtə=i=ma=ʒə=də=nɔ=tʁə=di=lεk=sjɔ̃=də=ny=di=te=sə=dja=mɑ̃ 17
  ɑ̃=mwanə=se=fa=sə=εl=ləa=pa=se=ma=lə=ʁø=zə=mɑ̃ 14

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
20/03/2005 11:21Ludovic

délicieux poème, un coup de foudre magnifique..

Auteur de Poésie
11/06/2005 14:10Wildangel

woooow...j’adore trop !
Amitié
Sam