Poème-France.com

Poeme : Je T’Aime À En Perdre La RaisonJe T’Aime À En Perdre La Raison

Quand je te vois,
Mon cœur flamboie,
Il bondit de joie,
Je suis ivre de toi.
Chaque nuit tu envahies mes rêves.
Si j’étais Adam, tu serais mon Eve.
Quand tu es là,
J’ai soif de toi,
J’ai envie de te prendre dans mes bras,
Te serrer fort contre moi.
En ta compagnie,
J’ai le cœur en fête,
Tu me fait tourner la tête,
A en avoir le tourni.
Avec toi, tout devient possible,
Même le plus inaccessible.
Avec toi, je me sens tout chose,
Je vois la vie en rose
Tu m’émerveille,
Tu es mon rayon de soleil,
Ma lumière dans la nuit,
Au point d’en être ébloui.
A présent, je l’ai compris,
Je t’aime à la folie.
Et comme il est bon,
De laisser tomber la raison !
Ludovic Chevrier

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

kɑ̃ ʒə tə vwa,
mɔ̃ kœʁ flɑ̃bwa,
il bɔ̃di də ʒwa,
ʒə sɥiz- ivʁə də twa.
ʃakə nɥi ty ɑ̃vai mε ʁεvə.
si ʒetεz- adam, ty səʁε mɔ̃n- əvə.
kɑ̃ ty ε la,
ʒε swaf də twa,
ʒε ɑ̃vi də tə pʁɑ̃dʁə dɑ̃ mε bʁa,
tə seʁe fɔʁ kɔ̃tʁə mwa.
ɑ̃ ta kɔ̃paɲi,
ʒε lə kœʁ ɑ̃ fεtə,
ty mə fε tuʁne la tεtə,
a ɑ̃n- avwaʁ lə tuʁni.
avεk twa, tu dəvjɛ̃ pɔsiblə,
mεmə lə plysz- inaksesiblə.
avεk twa, ʒə mə sɑ̃s tu ʃozə,
ʒə vwa la vi ɑ̃ ʁozə
ty memεʁvεjə,
ty ε mɔ̃ ʁεjɔ̃ də sɔlεj,
ma lymjεʁə dɑ̃ la nɥi,
o pwɛ̃ dɑ̃n- εtʁə eblui.
a pʁezɑ̃, ʒə lε kɔ̃pʁi,
ʒə tεmə a la fɔli.
e kɔmə il ε bɔ̃,
də lεse tɔ̃be la ʁεzɔ̃ !