Poème-France.com

Poeme : Ma Plus Grande PassionMa Plus Grande Passion

Ma plus grande passion
Je voulais crier sur tous les toits
Que le football me donnait de la joie
Je voulais vous prévenir
Que ce sport était mon avenir
Mais chaque fois que je vous en ais parlé
Vous faisiez semblant de m’écouter
En faite s’est votre réaction
Qui à fait que s’est devenue ma passion
Le foot, vous le détestiez
Je me suis donc mise a l’adorer
Depuis quelques temps
Je n’y allé que pour vous énerver
Mais depuis cette année, toute à changé
Je suis devenue une véritable passionée
Lueur d’espoir
Lueur D'espoir

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ma plys ɡʁɑ̃də pasjɔ̃
ʒə vulε kʁje syʁ tus lε twa
kə lə futbal mə dɔnε də la ʒwa
ʒə vulε vu pʁevəniʁ
kə sə spɔʁ etε mɔ̃n- avəniʁ
mε ʃakə fwa kə ʒə vuz- ɑ̃n- εs paʁle
vu fəzje sɑ̃blɑ̃ də mekute
ɑ̃ fεtə sε vɔtʁə ʁeaksjɔ̃
ki a fε kə sε dəvənɥ ma pasjɔ̃
lə fu, vu lə detεstje
ʒə mə sɥi dɔ̃k mizə a ladɔʁe
dəpɥi kεlk tɑ̃
ʒə ni ale kə puʁ vuz- enεʁve
mε dəpɥi sεtə ane, tutə a ʃɑ̃ʒe
ʒə sɥi dəvənɥ ynə veʁitablə pasjɔne
lɥœʁ dεspwaʁ