Poème-France.com

Poeme : BelleBelle

Personne ne me blâmera…
Mais que m’as-tu fait belle scélérat ? !
A cause de toi, je haie mon cœur
Qui me fait endurer tant de douleur.
Pourquoi suis-je tomber sous ton charme ?
Mon cœur était calme
Avant que tu n’allumes cette flamme
Qui me consumme et me fait couler tant de larmes…
Mystere Lunik

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

pεʁsɔnə nə mə blaməʁa…
mε kə ma ty fε bεllə seleʁa ? !
a kozə də twa, ʒə-ε mɔ̃ kœʁ
ki mə fε ɑ̃dyʁe tɑ̃ də dulœʁ.
puʁkwa sɥi ʒə tɔ̃be su tɔ̃ ʃaʁmə ?
mɔ̃ kœʁ etε kalmə
avɑ̃ kə ty nalymə sεtə flamə
ki mə kɔ̃symə e mə fε kule tɑ̃ də laʁmə…