Poème-France.com

Poeme : L’AcidentL’Acident

Ce jour ou tu a failli mourir
Ca a été pour moi le pire
Tu fesait de l’escalade
Tu été en balade

Tu été attaché
A une une personne ki devait assurer ta sécurité
Mai la corde a glisser
Tu est tomber

Et cette personne n’a meme pa essayer
De te rattraper
Tu as dégringoller
Et tu tes écraser

Les secours son venu
Et ton enmener
A l’hopital st serdu

Il ton examiner
Mai non trouver
Rien de casser
Ke le pied deboité

Kan tu ma appeler
Tu ma di ke tu été a l’hosto
Jai panniker
Et je sui venu ossitot

J’ai pris un taxi
Qui ma condui ici
La ou tu te reposai
La ou tu m’attendai

Je fu soulager
Kan il mont di ke tu navai rien
Juste le pied deboiter
Que ces nété rien

Qu’avec une tel chute
Ke tu orai pu
Te tuer

Je t’ai pris dan mes bras
Et tu ma di je sui content ke tu soi la
Lyly_24600

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

sə ʒuʁ u ty a faji muʁiʁ
ka a ete puʁ mwa lə piʁə
ty fəzε də lεskaladə
ty ete ɑ̃ baladə

ty ete ataʃe
a ynə ynə pεʁsɔnə ki dəvε asyʁe ta sekyʁite
mε la kɔʁdə a ɡlise
ty ε tɔ̃be

e sεtə pεʁsɔnə na məmə pa esεje
də tə ʁatʁape
ty a deɡʁɛ̃ɡɔle
e ty tεz- ekʁaze

lε səkuʁ sɔ̃ vəny
e tɔ̃n- ɑ̃məne
a lɔpital εs te sεʁdy

il tɔ̃n- εɡzamine
mε nɔ̃ tʁuve
ʁjɛ̃ də kase
kə lə pje dəbwate

kɑ̃ ty ma apəle
ty ma di kə ty ete a lɔsto
ʒε panike
e ʒə sɥi vəny ɔsito

ʒε pʁiz- œ̃ taksi
ki ma kɔ̃dɥi isi
la u ty tə ʁəpozε
la u ty matɑ̃dε

ʒə fy sulaʒe
kɑ̃ il mɔ̃ di kə ty navε ʁjɛ̃
ʒystə lə pje dəbwate
kə sε nete ʁjɛ̃

kavεk ynə tεl ʃytə
kə ty ɔʁε py
tə tɥe

ʒə tε pʁi dɑ̃ mε bʁa
e ty ma di ʒə sɥi kɔ̃tɑ̃ kə ty swa la