Poème-France.com

Poeme : San CoeurSan Coeur

Toi ki na pa de cœur
Ki ne pense pa o bonheur
Kon ne pe vivre heureux
A deux

Les mecs tu les attires
Pui tu les vires
San remord
Tu les fous dehors

Mai ce ke tu ne comprend pa
Ces ke ces gens souffre voila
Tu te croi tou permi
Pk ta un corp bien fai et puis

Tu na pa le droit
De jouer avec leur sentiment
Il eprouve des sentiment pour toi
Et toi tu ten fou voila

Ce ki te plai
Ces de les avoir la tous pret
A faire nimporte koi
Pour toi

Mai comme tu fai ca ossi
Avec tes amis
Kan nou seront parti
Tu ressentira ce kes
La solitude
L’abandon
La lacitude
La raison

De ne pa blesser les otres
Ces ke ces personne la
On des sentiment en otre
Pour toi voila
Lyly_24600

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

twa ki na pa də kœʁ
ki nə pɑ̃sə pa o bɔnœʁ
kɔ̃ nə pə vivʁə œʁø
a dø

lε mεk ty lεz- atiʁə
pɥi ty lε viʁə
sɑ̃ ʁəmɔʁ
ty lε fus dəɔʁ

mε sə kə ty nə kɔ̃pʁɑ̃ pa
sε kə sε ʒɑ̃ sufʁə vwala
ty tə kʁwa tu pεʁmi
pe ka ta œ̃ kɔʁp bjɛ̃ fε e pɥi

ty na pa lə dʁwa
də ʒue avεk lœʁ sɑ̃timɑ̃
il εpʁuvə dε sɑ̃timɑ̃ puʁ twa
e twa ty tεn fu vwala

sə ki tə plε
sε də lεz- avwaʁ la tus pʁε
a fεʁə nɛ̃pɔʁtə kwa
puʁ twa

mε kɔmə ty fε ka ɔsi
avεk tεz- ami
kɑ̃ nu səʁɔ̃ paʁti
ty ʁəsɑ̃tiʁa sə kəs
la sɔlitydə
labɑ̃dɔ̃
la lasitydə
la ʁεzɔ̃

də nə pa blese lεz- ɔtʁə
sε kə sε pεʁsɔnə la
ɔ̃ dε sɑ̃timɑ̃ ɑ̃n- ɔtʁə
puʁ twa vwala