Poème-France.com

Poeme : Ces Heures…Ces Heures…

Une heure de plus passée ensemble
A force de rire encore je tremble
Mon ventre me fait toujours mal
Toi et tes blagues à deux balles…

Une heure à écouter, plutôt prétendre
Une heure à parler, à se faire prendre
Des avertissements, il en pleuvait
Mais bien sûr, on s’en foutait

Le monde autour, on s’en balance
Nous on est bien dans nos délires
Notre bulle à nous,
Où on ignore le pire

Et si les gens nous regardent mal
Tant pis, c’est la vie
Ils me f’ront pas d’injection létale
Parce que j’suis bien avec ma meilleure amie

Ce sont ces heures qui me sont si précieuses
Ces heures qui me rendent tellement heureuse
Ces heures où j’ai l’impression de VIVRE
Ces heures passées à deux cachées derrière un livre

Je dédie ce poème,
A ma meilleure potesse que j’aime
Bien à toi ma petite fleur
Tu seras à jamais dans mon cœur…
Lyra.korrigan

PostScriptum

Pour toi Maliku, je te l’avais promis… ^^


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ynə œʁ də plys pase ɑ̃sɑ̃blə
a fɔʁsə də ʁiʁə ɑ̃kɔʁə ʒə tʁɑ̃blə
mɔ̃ vɑ̃tʁə mə fε tuʒuʁ mal
twa e tε blaɡz- a dø balə…

ynə œʁ a ekute, plyto pʁetɑ̃dʁə
ynə œʁ a paʁle, a sə fεʁə pʁɑ̃dʁə
dεz- avεʁtisəmɑ̃, il ɑ̃ pləvε
mε bjɛ̃ syʁ, ɔ̃ sɑ̃ futε

lə mɔ̃də otuʁ, ɔ̃ sɑ̃ balɑ̃sə
nuz- ɔ̃n- ε bjɛ̃ dɑ̃ no deliʁə
nɔtʁə bylə a nu,
u ɔ̃n- iɲɔʁə lə piʁə

e si lε ʒɑ̃ nu ʁəɡaʁde mal
tɑ̃ pi, sε la vi
il mə fʁɔ̃ pa dɛ̃ʒεksjɔ̃ letalə
paʁsə kə ʒsɥi bjɛ̃ avεk ma mεjəʁə ami

sə sɔ̃ sεz- œʁ ki mə sɔ̃ si pʁesjøzə
sεz- œʁ ki mə ʁɑ̃de tεllmɑ̃ œʁøzə
sεz- œʁz- u ʒε lɛ̃pʁesjɔ̃ də vivʁə
sεz- œʁ pasez- a dø kaʃe dəʁjεʁə œ̃ livʁə

ʒə dedi sə pɔεmə,
a ma mεjəʁə pɔtεsə kə ʒεmə
bjɛ̃ a twa ma pətitə flœʁ
ty səʁaz- a ʒamε dɑ̃ mɔ̃ kœʁ…