Poeme : One Step

One Step

Je sens, encore, ce vent sur moi
Il me souffle que je dois partir, enfin
Je sais qu’à faire il n’y qu’un pas
Le message, encore, a fait son chemin
17h58 and… 18h00, I’ll die, I’ll die
Ce sera l’arrivée du train
Un trop profonde faille
Ne plus vouloir voir demain…

Me dire, tout bas, me demander
Si à elle ou à lui… Vais-je leur manquer ?
J’étais une enfant pas sage,
Une jeune fille sauvage,
Une ado en marge,
Toujours un peu barge,
Dehors sous l’orage
Un lourd poids en charge…

Ne pas être sûre,
Et devenir un mur,
Je ne voulais plus souffrir
Mais pas encore mourir.
Je les aimais peut-être
Peut-être même toujours
Jamais mon propre maître
Au fond c’est quoi l’amour ?

Ils m’ont dit : une dépression éphémère
Faut-il les croire ?
Ou finir en terre ?
M’éteindre à la douce lueur du soir…
Un pas en avant ? Un pas en arrière ?
Dans le doute, hésiter à nouveau
Il suffirait qu’ils viennent et disent un seul mot
Une minuscule prière,
Qu’ils me fassent comprendre
Que j’existe à leurs yeux,
Que j’existe dans leurs yeux,
Avant que je ne parte en cendres…

Aidez-moi…

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: One Step

  je=sens=en=core=ce=vent=sur=moi 8
  il=me=souf=fle=que=je=dois=par=tir=en=fin 11
  je=sais=quà=faire=il=ny=quun=pas 8
  le=mes=sage=en=co=re=a=fait=son=che=min 11
  dix=sept=h=cin=quante=hu=it=and=dix=hu=it=h=zé=ro=zé=ro=il=l=die=il=l=die 22
  ce=se=ra=lar=ri=vée=du=train 8
  un=trop=pro=fon=de=faille 6
  ne=plus=vou=loir=voir=de=main 7

  me=dire=tout=bas=me=de=man=der 8
  si=à=elleou=à=lui=vais=je=leur=man=quer 10
  jé=tais=u=ne=en=fant=pas=sage 8
  u=ne=jeu=ne=fille=sau=va=ge 8
  u=ne=a=do=en=mar=ge 7
  tou=jours=un=peu=bar=ge 6
  de=hors=sous=lo=ra=ge 6
  un=lourd=poids=en=char=ge 6

  ne=pas=ê=tre=sû=re 6
  et=de=ve=nir=un=mur 6
  je=ne=vou=lais=plus=souf=frir 7
  mais=pas=en=co=re=mou=rir 7
  je=les=ai=mais=peut=tê=tre 7
  peut=tê=tre=mê=me=tou=jours 7
  ja=mais=mon=pro=pre=maî=tre 7
  au=fond=cest=quoi=la=mour 6

  ils=mont=dit=une=dépres=sion=é=phé=mère 9
  faut=til=les=croi=re 5
  ou=fi=nir=en=ter=re 6
  mé=teindreà=la=dou=ce=lueur=du=soir 8
  un=pas=en=a=vant=un=pas=en=ar=rière 10
  dans=le=doute=hé=si=ter=à=nou=veau 9
  il=suf=fi=rait=quils=viennent=et=di=sent=un=seul=mot 12
  u=ne=mi=nus=cu=le=priè=re 8
  quils=me=fas=sent=com=pren=dre 7
  que=jexis=te=à=leurs=y=eux 7
  que=jexis=te=dans=leurs=y=eux 7
  avant=que=je=ne=par=te=en=cendres 8

  ai=dez=moi 3
 • Phonétique : One Step

  ʒə sɑ̃s, ɑ̃kɔʁə, sə vɑ̃ syʁ mwa
  il mə suflə kə ʒə dwa paʁtiʁ, ɑ̃fɛ̃
  ʒə sε ka fεʁə il ni kœ̃ pa
  lə mesaʒə, ɑ̃kɔʁə, a fε sɔ̃ ʃəmɛ̃
  di- sεt aʃ sɛ̃kɑ̃tə ɥit ɑ̃d… diz- ɥi aʃ zeʁo zeʁo, iεl εl di, iεl εl di
  sə səʁa laʁive dy tʁɛ̃
  œ̃ tʁo pʁɔfɔ̃də fajə
  nə plys vulwaʁ vwaʁ dəmɛ̃…

  mə diʁə, tu ba, mə dəmɑ̃de
  si a εllə u a lɥi… vε ʒə lœʁ mɑ̃ke ?
  ʒetεz- ynə ɑ̃fɑ̃ pa saʒə,
  ynə ʒənə fijə sovaʒə,
  ynə ado ɑ̃ maʁʒə,
  tuʒuʁz- œ̃ pø baʁʒə,
  dəɔʁ su lɔʁaʒə
  œ̃ luʁ pwaz- ɑ̃ ʃaʁʒə…

  nə pa εtʁə syʁə,
  e dəvəniʁ œ̃ myʁ,
  ʒə nə vulε plys sufʁiʁ
  mε pa ɑ̃kɔʁə muʁiʁ.
  ʒə lεz- εmε pø tεtʁə
  pø tεtʁə mεmə tuʒuʁ
  ʒamε mɔ̃ pʁɔpʁə mεtʁə
  o fɔ̃ sε kwa lamuʁ ?

  il mɔ̃ di : ynə depʁesjɔ̃ efemεʁə
  fo til lε kʁwaʁə ?
  u finiʁ ɑ̃ teʁə ?
  metɛ̃dʁə a la dusə lɥœʁ dy swaʁ…
  œ̃ pa ɑ̃n- avɑ̃ ? œ̃ pa ɑ̃n- aʁjεʁə ?
  dɑ̃ lə dutə, ezite a nuvo
  il syfiʁε kil vjεne e dize œ̃ səl mo
  ynə minyskylə pʁjεʁə,
  kil mə fase kɔ̃pʁɑ̃dʁə
  kə ʒεɡzistə a lœʁz- iø,
  kə ʒεɡzistə dɑ̃ lœʁz- iø,
  avɑ̃ kə ʒə nə paʁtə ɑ̃ sɑ̃dʁə…

  εde mwa…
 • Syllabes Phonétique : One Step

  ʒə=sɑ̃s=ɑ̃kɔʁə=sə=vɑ̃=syʁ=mwa 7
  il=mə=suflə=kə=ʒə=dwa=paʁ=tiʁ=ɑ̃=fɛ̃ 10
  ʒə=sε=kafεʁə=il=ni=kœ̃=pa 7
  lə=me=saʒə=ɑ̃=kɔ=ʁə=a=fε=sɔ̃=ʃə=mɛ̃ 11
  di=sεt=aʃ=sɛ̃=kɑ̃tə=ɥ=it=ɑ̃d=diz=ɥi=aʃ=ze=ʁo=ze=ʁo=i=εl=εl=di=i=εl=εl=di 23
  sə=sə=ʁa=la=ʁi=ve=dy=tʁɛ̃ 8
  œ̃=tʁo=pʁɔ=fɔ̃də=fa=jə 6
  nə=plys=vu=lwaʁ=vwaʁdə=mɛ̃ 6

  mə=diʁə=tu=ba=mə=də=mɑ̃=de 8
  si=a=εlləu=a=lɥi=vεʒə=lœʁ=mɑ̃=ke 9
  ʒe=tε=zynə=ɑ̃=fɑ̃=pasaʒə 6
  ynə=ʒə=nə=fi=jə=sovaʒə 6
  y=nə=a=do=ɑ̃=maʁʒə 6
  tu=ʒuʁ=zœ̃=pø=baʁ=ʒə 6
  də=ɔʁ=su=lɔ=ʁa=ʒə 6
  œ̃=luʁ=pwa=zɑ̃=ʃaʁ=ʒə 6

  nə=pa=ε=tʁə=sy=ʁə 6
  e=də=və=niʁ=œ̃=myʁ 6
  ʒə=nə=vu=lε=plys=su=fʁiʁ 7
  mε=pa=ɑ̃=kɔʁə=mu=ʁiʁ 6
  ʒə=lε=zε=mε=pø=tεtʁə 6
  pø=tεtʁə=mε=mə=tu=ʒuʁ 6
  ʒa=mε=mɔ̃=pʁɔ=pʁə=mεtʁə 6
  o=fɔ̃=sε=kwa=la=muʁ 6

  il=mɔ̃=di=ynə=de=pʁe=sjɔ̃=e=fe=mεʁə 10
  fo=til=lε=kʁwa=ʁə 5
  u=fi=niʁ=ɑ̃=te=ʁə 6
  me=tɛ̃dʁəa=la=du=sə=lɥœʁ=dy=swaʁ 8
  œ̃=pa=ɑ̃=na=vɑ̃=œ̃=pa=ɑ̃=na=ʁjεʁə 10
  dɑ̃lə=du=tə=e=zi=te=a=nu=vo 9
  il=sy=fi=ʁε=kil=vjε=ne=e=di=ze=œ̃=səl=mo 13
  ynə=mi=nys=ky=lə=pʁi=jεʁ 7
  kil=mə=fa=se=kɔ̃=pʁɑ̃dʁə 6
  kə=ʒεɡ=zistə=a=lœʁ=ziø 6
  kə=ʒεɡ=zistə=dɑ̃=lœʁ=ziø 6
  a=vɑ̃kə=ʒə=nə=paʁ=təɑ̃=sɑ̃dʁə 7

  ε=de=mwa 3

PostScriptum

Bon, je vous assure, je ne suis PLUS dans ma phase dépressive, mais c’est un poème que j’ai fait pour mon blog… C’est pour aider des gens… Même si ça n’en n’a pas l’air… lol ^^

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
25/09/2022Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.