Poème-France.com

Poeme : Ton Ex « Amour Éternel »Ton Ex « Amour Éternel »

Adieu…
Adieu Elodie…
Et adieu à la vie…

Tu m’a blessé,
Tu m’a tué…
Je te pardonne.

Adieu…
Je te dis adieu…
S’il te plait mon amour,
Au nom de l’amour,
Part tout de suite…

Attend…
Parle moi ma chérie,
J’ai envi d’écouter ta voie,
Une dernière fois.
Je meurs d’envie de te prendre dans mes bras,
Pour la dernière fois.
Comme t’es cruelle…
Je te hais…

Non !
Je t’aime… Je t’aime… Je t’aime…
Oui Elodie,
Je t’aime à la folie.
Oui Elodie, je t’aimais depuis,
Que ce destin amère,
M’a jeté dans la mer de t’es yeux…

Adieu Miss Elodie Busi…
Que les roses parfument ta vie.
Que dieu te protège.
Et si tu pleur,
Ou que t’as peur,
Gène toi pas et viens vers moi.

Ton ex « amour éternel ».
Mafioso

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

adjø…
adjø əlɔdi…
e adjø a la vi…

ty ma blese,
ty ma tye…
ʒə tə paʁdɔnə.

adjø…
ʒə tə di adjø…
sil tə plε mɔ̃n- amuʁ,
o nɔ̃ də lamuʁ,
paʁ tu də sɥitə…

atɑ̃…
paʁlə mwa ma ʃeʁi,
ʒε ɑ̃vi dekute ta vwa,
ynə dεʁnjεʁə fwa.
ʒə mœʁ dɑ̃vi də tə pʁɑ̃dʁə dɑ̃ mε bʁa,
puʁ la dεʁnjεʁə fwa.
kɔmə tε kʁyεllə…
ʒə tə-ε…

nɔ̃ !
ʒə tεmə… ʒə tεmə… ʒə tεmə…
ui əlɔdi,
ʒə tεmə a la fɔli.
ui əlɔdi, ʒə tεmε dəpɥi,
kə sə dεstɛ̃ amεʁə,
ma ʒəte dɑ̃ la mεʁ də tε iø…

adjø misz- əlɔdi byzi…
kə lε ʁozə paʁfyme ta vi.
kə djø tə pʁɔtεʒə.
e si ty plœʁ,
u kə ta pœʁ,
ʒεnə twa pa e vjɛ̃ vεʁ mwa.

tɔ̃n- εks « amuʁ etεʁnəl ».