Poème-France.com

Poeme : DépresionDépresion

Y’a des soirs ou t’as envie de démolire ta dépression,
Puis t’as les soirs ou t’es démolies par ta dépression.

Y’a des soirs ou t’as envie de crier,
Puis t’as les soirs ou le sang coule le long de ton poignet en te disant « bordel ! Je me suis encore ratée ».

Y’a des soirs ou s’est tes parents que tu vois pleurer,
Puis t’as les soir ou tu les entends rigoler, mais toi t’es toujours entrain d’agoniser.

Y’ a des soirs ou t’as frois avec ses bras pour te réchauffer,
Puis t’as les soirs ou tu gèles et y’a rien a faire pour te couvivre.

Y’a des soirs ou t’y crois, ou tu te dis « oui, je vais me battre ! »,
Puis t’as les soirs ou tu cherches les médicaments pour te tuer.

Y’a des soirs ou tu penses a lui en te disant « non, je ne peux pas briser sa vie »,
Puis t’a le soir ou tu les as avalés, le soir ou a l’hopital t’es emenée.

Et encore une fois, « Bordel, je me suis ratée »,
Et encore une fois mes larmes ne cessent de couler,
Encore une fois cette dépression ne fait que me tuer…
Maiden-Girl

PostScriptum

Tu peux rien faire, alors tu laisses couler et tu laisses !


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ia dε swaʁz- u ta ɑ̃vi də demɔliʁə ta depʁesjɔ̃,
pɥi ta lε swaʁz- u tε demɔli paʁ ta depʁesjɔ̃.

ia dε swaʁz- u ta ɑ̃vi də kʁje,
pɥi ta lε swaʁz- u lə sɑ̃ kulə lə lɔ̃ də tɔ̃ pwaɲε ɑ̃ tə dizɑ̃t « bɔʁdεl ! ʒə mə sɥiz- ɑ̃kɔʁə ʁateə ».

ia dε swaʁz- u sε tε paʁɑ̃ kə ty vwa pləʁe,
pɥi ta lε swaʁ u ty lεz- ɑ̃tɑ̃ ʁiɡɔle, mε twa tε tuʒuʁz- ɑ̃tʁɛ̃ daɡɔnize.

ia dε swaʁz- u ta fʁwaz- avεk sε bʁa puʁ tə ʁeʃofe,
pɥi ta lε swaʁz- u ty ʒεləz- e ia ʁjɛ̃ a fεʁə puʁ tə kuvivʁə.

ia dε swaʁz- u ti kʁwa, u ty tə dis « ui, ʒə vε mə batʁə ! »,
pɥi ta lε swaʁz- u ty ʃεʁʃə lε medikamɑ̃ puʁ tə tɥe.

ia dε swaʁz- u ty pɑ̃səz- a lɥi ɑ̃ tə dizɑ̃t « nɔ̃, ʒə nə pø pa bʁize sa vjə »,
pɥi ta lə swaʁ u ty lεz- a avale, lə swaʁ u a lɔpital tε əməne.

e ɑ̃kɔʁə ynə fwa, « bɔʁdεl, ʒə mə sɥi ʁateə »,
e ɑ̃kɔʁə ynə fwa mε laʁmə- nə sese də kule,
ɑ̃kɔʁə ynə fwa sεtə depʁesjɔ̃ nə fε kə mə tɥe…