Poème-France.com

Poeme : Où Es Tu ? …Où Es Tu ? …

J’ai beau courir les sons
Les tumultes et les foules
Tenter tous les frissons
Ou tester la vie cool
J’ai beau chercher toujours
J’ai beau chercher encore
Pour trouver cet amour
Mon essentiel, mon or
Chercher à m’attacher
Tenter l’indifférence
Essayer de cacher
Ou mettre en évidence
M’évertuer à séduire
Tout en restant moi-même
Mais construire ou détruire
C’est du pareil au même
Je cherche à reconnaître
En croisant les regards
Les yeux qui feront naître
Illuminant plein phare
La joie et le bonheur
De composer à deux
En savourant chaque heure
De voir combler mes vœux
Du haut de mon jeune âge
Je t’attends insouciant
D’entamer ce partage
Tu m’en vois impatient

Où es tu ? …
Malo Copreau

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒε bo kuʁiʁ lε sɔ̃
lε tymyltəz- e lε fulə
tɑ̃te tus lε fʁisɔ̃
u tεste la vi kul
ʒε bo ʃεʁʃe tuʒuʁ
ʒε bo ʃεʁʃe ɑ̃kɔʁə
puʁ tʁuve sεt amuʁ
mɔ̃n- esɑ̃sjεl, mɔ̃n- ɔʁ
ʃεʁʃe a mataʃe
tɑ̃te lɛ̃difeʁɑ̃sə
esεje də kaʃe
u mεtʁə ɑ̃n- evidɑ̃sə
mevεʁtɥe a sedɥiʁə
tut- ɑ̃ ʁεstɑ̃ mwa mεmə
mε kɔ̃stʁɥiʁə u detʁɥiʁə
sε dy paʁεj o mεmə
ʒə ʃεʁʃə a ʁəkɔnεtʁə
ɑ̃ kʁwazɑ̃ lε ʁəɡaʁd
lεz- iø ki fəʁɔ̃ nεtʁə
ilyminɑ̃ plɛ̃ faʁə
la ʒwa e lə bɔnœʁ
də kɔ̃poze a dø
ɑ̃ savuʁɑ̃ ʃakə œʁ
də vwaʁ kɔ̃ble mε veyks
dy-o də mɔ̃ ʒənə aʒə
ʒə tatɑ̃z- ɛ̃susjɑ̃
dɑ̃tame sə paʁtaʒə
ty mɑ̃ vwaz- ɛ̃pasjɑ̃

u ε ty ? …