Poème-France.com

Poeme : SatanSatan

Toi Satan porte délivrance à mon âme perdue, prend la. Aide moi à devenir l’homme que j’aurai toujours voulu être. L’homme fort qui na peur de rien aide moi à me faire respecter. Satan aide moi je t’en pris ! ! ! Déchire mais ennemi ne leur laisse aucune chance empêche les de me faire du mal. Toi seul est le mal seul toi tu as le droit de me faire souffrir
Maudit ce qui me veulent du mal, laisse leurs une place chez toi et montre leur c’est quoi avoir mal. Permet moi de vivre au près de toi, laisse moi devenir le frère que tu n’as jamais eu, permet moi d’avoir la rage que je n’est jamais eu permet moi d’utiliser cet rage pour tuer mes ennemi, laisse moi devenir la bête immonde que j’ai rêver d’être. Merci de m’avoir pris avec toi
Manson

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

twa satɑ̃ pɔʁtə delivʁɑ̃sə a mɔ̃n- amə pεʁdɥ, pʁɑ̃ la. εdə mwa a dəvəniʁ lɔmə kə ʒoʁε tuʒuʁ vuly εtʁə. lɔmə fɔʁ ki na pœʁ də ʁjɛ̃ εdə mwa a mə fεʁə ʁεspεkte. satɑ̃ εdə mwa ʒə tɑ̃ pʁi ! ! ! deʃiʁə mεz- εnəmi nə lœʁ lεsə okynə ʃɑ̃sə ɑ̃pεʃə lε də mə fεʁə dy mal. twa səl ε lə mal səl twa ty a lə dʁwa də mə fεʁə sufʁiʁ
modi sə ki mə vəle dy mal, lεsə lœʁz- ynə plasə ʃe twa e mɔ̃tʁə lœʁ sε kwa avwaʁ mal. pεʁmε mwa də vivʁə o pʁε də twa, lεsə mwa dəvəniʁ lə fʁεʁə kə ty na ʒamεz- y, pεʁmε mwa davwaʁ la ʁaʒə kə ʒə nε ʒamεz- y pεʁmε mwa dytilize sεt ʁaʒə puʁ tɥe mεz- εnəmi, lεsə mwa dəvəniʁ la bεtə imɔ̃də kə ʒε ʁεve dεtʁə. mεʁsi də mavwaʁ pʁiz- avεk twa