Poème-France.com

Poeme : Lourde TristesseLourde Tristesse

Maintenant je vais te dire ce que j’ai fait pour toi
Cinquante mille larmes j’ai pleuré
Criant trompant et saignant pour toi
Et tu persistes a ne pas m’entendre
Je ne veux pas ton aide cette fois je ne me sauverais moi même
Peut être que je me réveillerai pour une fois
Plus tourmenter et rejetée quotidiennement par toi
Juste au moment ou je pensais avoir toucher le fond
Je meurs a nouveau

Je sombre
Je me noie en toi
Je tombe pour toujours
Je dois respirer
Je sombre

Remuant et mélangeant la vérité et les mensonges
Alors je ne sais plus ce qui est vrai et ce qui ne l’est pas
Toujours en train de confondre les pensées dans ma tête
Je ne peux donc plus me faire confiance
Je meurs a nouveau

Alors continue et crie
Crie sur moi je suis loin
Je ne serai pas brisée une nouvelle fois
Je dois respirer je ne peux continuer de sombrer ainsi
Manson

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

mɛ̃tənɑ̃ ʒə vε tə diʁə sə kə ʒε fε puʁ twa
sɛ̃kɑ̃tə milə laʁmə- ʒε pləʁe
kʁjɑ̃ tʁɔ̃pɑ̃ e sεɲɑ̃ puʁ twa
e ty pεʁsistəz- a nə pa mɑ̃tɑ̃dʁə
ʒə nə vø pa tɔ̃n- εdə sεtə fwa ʒə nə mə sovəʁε mwa mεmə
pø εtʁə kə ʒə mə ʁevεjʁε puʁ ynə fwa
plys tuʁmɑ̃te e ʁəʒəte kɔtidjεnəmɑ̃ paʁ twa
ʒystə o mɔmɑ̃ u ʒə pɑ̃sεz- avwaʁ tuʃe lə fɔ̃
ʒə mœʁz- a nuvo

ʒə sɔ̃bʁə
ʒə mə nwa ɑ̃ twa
ʒə tɔ̃bə puʁ tuʒuʁ
ʒə dwa ʁεspiʁe
ʒə sɔ̃bʁə

ʁəmɥɑ̃ e melɑ̃ʒɑ̃ la veʁite e lε mɑ̃sɔ̃ʒə
alɔʁ ʒə nə sε plys sə ki ε vʁε e sə ki nə lε pa
tuʒuʁz- ɑ̃ tʁɛ̃ də kɔ̃fɔ̃dʁə lε pɑ̃se dɑ̃ ma tεtə
ʒə nə pø dɔ̃k plys mə fεʁə kɔ̃fjɑ̃sə
ʒə mœʁz- a nuvo

alɔʁ kɔ̃tinɥ e kʁi
kʁi syʁ mwa ʒə sɥi lwɛ̃
ʒə nə səʁε pa bʁize ynə nuvεllə fwa
ʒə dwa ʁεspiʁe ʒə nə pø kɔ̃tinɥe də sɔ̃bʁe ɛ̃si