Poème-France.com

Poeme : Prend Moi…Prend Moi…

Entretien toi à moi,
Tu ne peux pas me voir
Je ne suis pas ton ennemi
Je crois à l’honnêteté
Je ne devrais pas devoir dire
Maintenant, bébé, que je crois en toi
Qu’est ce qui t’as pris tellement longtemps ?
Qu’est ce qui t’as pris toute la nuit ?
Qu’est ce qui t’as pris pour toujours pour voir que j’ai raison ?
Tu sais, je te traite si bien
Je te le fais sentir très bien.
Tu as touché mon cœur dès le début,
Mais tu n’as pas su quoi dire
Marchande-De-Sable

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ɑ̃tʁətjɛ̃ twa a mwa,
ty nə pø pa mə vwaʁ
ʒə nə sɥi pa tɔ̃n- εnəmi
ʒə kʁwaz- a lɔnεtəte
ʒə nə dəvʁε pa dəvwaʁ diʁə
mɛ̃tənɑ̃, bebe, kə ʒə kʁwaz- ɑ̃ twa
kε sə ki ta pʁi tεllmɑ̃ lɔ̃tɑ̃ ?
kε sə ki ta pʁi tutə la nɥi ?
kε sə ki ta pʁi puʁ tuʒuʁ puʁ vwaʁ kə ʒε ʁεzɔ̃ ?
ty sε, ʒə tə tʁεtə si bjɛ̃
ʒə tə lə fε sɑ̃tiʁ tʁε bjɛ̃.
ty a tuʃe mɔ̃ kœʁ dε lə deby,
mε ty na pa sy kwa diʁə