Poème-France.com

Poeme : A La Femme De Ma VieA La Femme De Ma Vie

Je suis fou de toi
Je ne pense plus qu’a toi
Je ne vie que pour toi
Mon cœur est à toi

Sans toi je n’aurai pas de véritable vie
J’attends le jour où je serai ton mari
Et quand on aura notre petit nid
On sera bien loti

Je sais que c’est bien beau de rêver
Mais peut être que cela deviendra réalité
Parce que l’on continue à s’aimer
Et j’espère que cela dura l’éternité

C’est tout ce que je veux
Que l’on soit tout les deux
Comme deux amoureux
Et de voir le bonheur dans tes yeux

Marc-Antoine DUBLANCHE
§marco77§

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒə sɥi fu də twa
ʒə nə pɑ̃sə plys ka twa
ʒə nə vi kə puʁ twa
mɔ̃ kœʁ εt- a twa

sɑ̃ twa ʒə noʁε pa də veʁitablə vi
ʒatɑ̃ lə ʒuʁ u ʒə səʁε tɔ̃ maʁi
e kɑ̃t- ɔ̃n- oʁa nɔtʁə pəti nid
ɔ̃ səʁa bjɛ̃ lɔti

ʒə sε kə sε bjɛ̃ bo də ʁεve
mε pø εtʁə kə səla dəvjɛ̃dʁa ʁealite
paʁsə kə lɔ̃ kɔ̃tinɥ a sεme
e ʒεspεʁə kə səla dyʁa letεʁnite

sε tu sə kə ʒə vø
kə lɔ̃ swa tu lε dø
kɔmə døz- amuʁø
e də vwaʁ lə bɔnœʁ dɑ̃ tεz- iø

maʁk ɑ̃twanə dyblɑ̃ʃə