Poème-France.com

Poeme : A Romain DehezA Romain Dehez

Toi Romain qui m’enchante chaque jour
Moi ton amie je serai pour toujours

Romain tu me fais pleuré quand je lis tes poeme
Romain ne change pas c’est comme ca que l’on t’aime

Romain toi tu est un etre si extraordinaire
J’espere pour longtemps que tu restera notre lumiere

Sur ce site tu est avec ocean mon preferé
Toi Romain pour qui j’ai tout de suite vibré

Je te remerci d’ecrire quelque chose de touchant chaque jour
Merci encore ne change pas et cela j’espere pour toujours
Marie Andric

PostScriptum

merci encor pr tt romain ne change pas
GRO GRO bisous
Marie (une fan de tes poeme et de ta personne) ; -)


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

twa ʁɔmɛ̃ ki mɑ̃ʃɑ̃tə ʃakə ʒuʁ
mwa tɔ̃n- ami ʒə səʁε puʁ tuʒuʁ

ʁɔmɛ̃ ty mə fε pləʁe kɑ̃ ʒə li tε poəmə
ʁɔmɛ̃ nə ʃɑ̃ʒə pa sε kɔmə ka kə lɔ̃ tεmə

ʁɔmɛ̃ twa ty εt- œ̃n- εtʁə si εkstʁaɔʁdinεʁə
ʒεspəʁə puʁ lɔ̃tɑ̃ kə ty ʁεstəʁa nɔtʁə lymjəʁə

syʁ sə sitə ty εt- avεk ɔsəɑ̃ mɔ̃ pʁəfəʁe
twa ʁɔmɛ̃ puʁ ki ʒε tu də sɥitə vibʁe

ʒə tə ʁəmεʁsi dεkʁiʁə kεlkə ʃozə də tuʃɑ̃ ʃakə ʒuʁ
mεʁsi ɑ̃kɔʁə nə ʃɑ̃ʒə pa e səla ʒεspəʁə puʁ tuʒuʁ