Poème-France.com

Poeme : La Fin De Mon AmourLa Fin De Mon Amour

Ce soir la rose va pleuré
Ce soir elle va litteralement fané

Ce soir se sera comme tu le pense
La fin de notre passionante histoire
Il ne te faut qu’un murmure qu’un silence
Pour que toute ma vie se finisse dans le noir

Tu a decidé de me quitter cette semaine
Sans penser a mes hymbles sentiments
Tu m’a devoilé d’un coup sans peine
Que tu voulais cesser cet amour envouttant

A présent je marche dans les rues en pensant a toi
Je me demande si un jour tout recommencera

J’ignore ce que je ferais demain
Mais si il faut en finir avec la vie
Je te le dis aujourd’hui sans aucun soucis
La mort habite a présent dans mes mains

Je ferai tout pour toi tu l’entend
Mais comme tu a toujours penser
Notre histoire ce n’est que du vent
Mais une chose stp que je dois prier

Stp ne m’oublis pas ainsi que notre amour
Et cela je l’espere pour peut etre toujours
Marie Andric

PostScriptum

un gros moment de souffrance. . . aidez moi


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

sə swaʁ la ʁozə va pləʁe
sə swaʁ εllə va litəʁaləmɑ̃ fane

sə swaʁ sə səʁa kɔmə ty lə pɑ̃sə
la fɛ̃ də nɔtʁə pasjɔnɑ̃tə istwaʁə
il nə tə fo kœ̃ myʁmyʁə kœ̃ silɑ̃sə
puʁ kə tutə ma vi sə finisə dɑ̃ lə nwaʁ

ty a dəside də mə kite sεtə səmεnə
sɑ̃ pɑ̃se a mεz- ɛ̃blə sɑ̃timɑ̃
ty ma dəvwale dœ̃ ku sɑ̃ pεnə
kə ty vulε sese sεt amuʁ ɑ̃vutɑ̃

a pʁezɑ̃ ʒə maʁʃə dɑ̃ lε ʁyz- ɑ̃ pɑ̃sɑ̃ a twa
ʒə mə dəmɑ̃də si œ̃ ʒuʁ tu ʁəkɔmɑ̃səʁa

ʒiɲɔʁə sə kə ʒə fəʁε dəmɛ̃
mε si il fo ɑ̃ finiʁ avεk la vi
ʒə tə lə di oʒuʁdɥi sɑ̃z- okœ̃ susi
la mɔʁ-abitə a pʁezɑ̃ dɑ̃ mε mɛ̃

ʒə fəʁε tu puʁ twa ty lɑ̃tɑ̃
mε kɔmə ty a tuʒuʁ pɑ̃se
nɔtʁə istwaʁə sə nε kə dy vɑ̃
mεz- ynə ʃozə εs te pe kə ʒə dwa pʁje

εs te pe nə mubli pa ɛ̃si kə nɔtʁə amuʁ
e səla ʒə lεspəʁə puʁ pø εtʁə tuʒuʁ