Poème-France.com

Poeme : Angoisse Et RevesAngoisse Et Reves

Qui au sein de certaines angoisse
Au fond de quelques reves
Au cœur d’idée qui trepasse

N’a pas pas connu la mort
Comme une sensation
D’argent et d’or

Qui au sein de plusieurs detresse
Au fond de profondes questions
Au cœur d’une souffrance qui blaisse

N’a pas connu le desespoire
Comme la fin de sa vie
Au bout de son unique espoir

Moi je l’ai connu
Et je le subit chaque jour
Mon cœur a present ne vit plus
Marie Andric

PostScriptum

aidez moi ! ! ! SVP


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ki o sɛ̃ də sεʁtεnəz- ɑ̃ɡwasə
o fɔ̃ də kεlk ʁəvə
o kœʁ dide ki tʁəpasə

na pa pa kɔny la mɔʁ
kɔmə ynə sɑ̃sasjɔ̃
daʁʒe e dɔʁ

ki o sɛ̃ də plyzjœʁ dətʁεsə
o fɔ̃ də pʁɔfɔ̃də kεstjɔ̃
o kœʁ dynə sufʁɑ̃sə ki blεsə

na pa kɔny lə dəzεspwaʁə
kɔmə la fɛ̃ də sa vi
o bu də sɔ̃n- ynikə εspwaʁ

mwa ʒə lε kɔny
e ʒə lə sybi ʃakə ʒuʁ
mɔ̃ kœʁ a pʁəze nə vit plys