Poème-France.com

Poeme : …Me voila, seule deséspérée
Prête à me suicidé
Pourquoi ? les gens ne comprenne pas…
Je ne sais pas
Ne sais pas à quoi sert de vivre
Quand on à peine à survivre
A être heureux me disait-on
De cette couleur je ne vois pas le thon

La vie seule est belle dans les films
Comme à travers certaines rimes
Pour quelle étranges et obscures raisons
Mentir tant en déraison
Le malheur que l’on ressent
Tel un crime que l’on présent
Beaucoup trop pour une personne
Encore plus pour tous les hommes

Ainsi je le dit
C’est la vie entière que je maudit
La vie et ces saloperies
Pourquoi toujours avoir menti ?
La vie me disait-on est belle
Moi j’en trouve un malheur éternel
C’est pourquoi je demande
A la mort de me laisser en offrande

Marquisedesange
Marquisedesange

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

mə vwala, sələ dəzespeʁe
pʁεtə a mə sɥiside
puʁkwa ? lε ʒɑ̃ nə kɔ̃pʁεnə pa…
ʒə nə sε pa
nə sε pa a kwa sεʁ də vivʁə
kɑ̃t- ɔ̃n- a pεnə a syʁvivʁə
a εtʁə œʁø mə dizε tɔ̃
də sεtə kulœʁ ʒə nə vwa pa lə tɔ̃

la vi sələ ε bεllə dɑ̃ lε film
kɔmə a tʁavεʁ sεʁtεnə ʁimə
puʁ kεllə etʁɑ̃ʒəz- e ɔpskyʁə ʁεzɔ̃
mɑ̃tiʁ tɑ̃ ɑ̃ deʁεzɔ̃
lə malœʁ kə lɔ̃ ʁəse
tεl œ̃ kʁimə kə lɔ̃ pʁezɑ̃
boku tʁo puʁ ynə pεʁsɔnə
ɑ̃kɔʁə plys puʁ tus lεz- ɔmə

ɛ̃si ʒə lə di
sε la vi ɑ̃tjεʁə kə ʒə modi
la vi e sε salɔpəʁi
puʁkwa tuʒuʁz- avwaʁ mɑ̃ti ?
la vi mə dizε tɔ̃n- ε bεllə
mwa ʒɑ̃ tʁuvə œ̃ malœʁ etεʁnεl
sε puʁkwa ʒə dəmɑ̃də
a la mɔʁ də mə lεse ɑ̃n- ɔfʁɑ̃də

maʁkizədəzɑ̃ʒə