Poème-France.com

Poeme : Je T’Aimais Les Yeux FermésJe T’Aimais Les Yeux Fermés

Un tas de belles choses tu me dit
Autant tu ne les fais pas
Une nouvelle chose chaque jour
Chaque fois j’y crois
Alors chaque fois je me fais mal
Tu me dit toujours out
Pour que j’espère un jour
Être dans tes bras
Je passe des minutes, des heures
Et des jours a t’attendre
Ce depuis très longtemps
Souvent j’ai pleurée
Des tas pleurs
Au bout de lequel
Il n’y avait aucune lueurs
Et maintenant que
Je me suis ouvert les yeux
Je te hais et même defois
Au point d’en crever
Je hais toute les belles choses
Que tu me raconte et les
A Croire que tu me fait
Mais malgrès tout
Sans cesse c’est a toi
Je pense Je t’aime
Par dessus tout !
Maryloveyou

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

œ̃ tas də bεllə ʃozə ty mə di
otɑ̃ ty nə lε fε pa
ynə nuvεllə ʃozə ʃakə ʒuʁ
ʃakə fwa ʒi kʁwa
alɔʁ ʃakə fwa ʒə mə fε mal
ty mə di tuʒuʁz- u
puʁ kə ʒεspεʁə œ̃ ʒuʁ
εtʁə dɑ̃ tε bʁa
ʒə pasə dε minytə, dεz- œʁ
e dε ʒuʁz- a tatɑ̃dʁə
sə dəpɥi tʁε lɔ̃tɑ̃
suvɑ̃ ʒε pləʁe
dε tas plœʁ
o bu də ləkεl
il ni avε okynə lɥœʁ
e mɛ̃tənɑ̃ kə
ʒə mə sɥiz- uvεʁ lεz- iø
ʒə tə-εz- e mεmə dəfwa
o pwɛ̃ dɑ̃ kʁəve
ʒə-ε tutə lε bεllə ʃozə
kə ty mə ʁakɔ̃tə e lε
a kʁwaʁə kə ty mə fε
mε malɡʁε tu
sɑ̃ sεsə sεt- a twa
ʒə pɑ̃sə ʒə tεmə
paʁ dəsy tu !