Poème-France.com

Poeme : Amour De Ma VieAmour De Ma Vie

Un jour je t’ai dit ces mots qui voulait que je me perdre. J’ai voulu plus d’une fois te quitter,
Mais on ne t’oublie pas comme ça.
Je ne sais pas si tu penses comme moi mais un jour, c’est notre grande histoire d’amour qui aura fait son temps.
Je n’ai jamais été capable de te quitter
Quelque chose m’en a toujours empêcher.
Dis moi qu’elle est ton arme
Qui te fait tant de charme.
Tu me fais craquer tu sais.
Je t’aime et je ne veux pas te faire souffrir alors
J’aime mieux que tu ne nous projette plus dans l’Avenir.
Maryssa_113

PostScriptum

Je t’aime bb
genez vs pas pour les commentaires autant négatif que positif…


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

œ̃ ʒuʁ ʒə tε di sε mo ki vulε kə ʒə mə pεʁdʁə. ʒε vuly plys dynə fwa tə kite,
mεz- ɔ̃ nə tubli pa kɔmə sa.
ʒə nə sε pa si ty pɑ̃sə kɔmə mwa mεz- œ̃ ʒuʁ, sε nɔtʁə ɡʁɑ̃də istwaʁə damuʁ ki oʁa fε sɔ̃ tɑ̃.
ʒə nε ʒamεz- ete kapablə də tə kite
kεlkə ʃozə mɑ̃n- a tuʒuʁz- ɑ̃pεʃe.
di mwa kεllə ε tɔ̃n- aʁmə
ki tə fε tɑ̃ də ʃaʁmə.
ty mə fε kʁake ty sε.
ʒə tεmə e ʒə nə vø pa tə fεʁə sufʁiʁ alɔʁ
ʒεmə mjø kə ty nə nu pʁɔʒεtə plys dɑ̃ lavəniʁ.