Poème-France.com

Poeme : Pourquoi Je T’Ai Dit Je T’AimePourquoi Je T’Ai Dit Je T’Aime

Un beau jour
Il fessait si beau
On se parlait
Et j’ai dit les mots qui ont changée ma vie
Ces mots sont je t’aime
Quelle honte

Hey oui le chat est sortie du sac
Je me suis demandé
Pourquoi je te l’ai dit
Je me suis senti si gênée
Quelle honte

Quelques jours plus tard
Je t’ai demandé su tu m’aimais
Tu m’as dit non
Quelle honte

Pendant deux longues années
J’ai gardé se secret
J’aurais dû le gardé encore longtemps ou mieux même jamais te le dire
~M@u«|3~

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

œ̃ bo ʒuʁ
il fesε si bo
ɔ̃ sə paʁlε
e ʒε di lε mo ki ɔ̃ ʃɑ̃ʒe ma vi
sε mo sɔ̃ ʒə tεmə
kεllə ɔ̃tə

e ui lə ʃa ε sɔʁti dy sak
ʒə mə sɥi dəmɑ̃de
puʁkwa ʒə tə lε di
ʒə mə sɥi sɑ̃ti si ʒεne
kεllə ɔ̃tə

kεlk ʒuʁ plys taʁ
ʒə tε dəmɑ̃de sy ty mεmε
ty ma di nɔ̃
kεllə ɔ̃tə

pɑ̃dɑ̃ dø lɔ̃ɡz- ane
ʒε ɡaʁde sə sεkʁε
ʒoʁε dy lə ɡaʁde ɑ̃kɔʁə lɔ̃tɑ̃z- u mjø mεmə ʒamε tə lə diʁə